Віртуальна реальність як інструмент адаптивного навчання в цифровому освітньому середовищі

Анотація
Інтеграція штучного інтелекту в адаптивне навчання потенційно може зробити освіту ефективнішою й персоналізованою. Мета роботи – дослідження потенціалу віртуальної реальності як інструменту адаптивного навчання. Методом аналізу літератури, використання інструментів штучного інтелекту (далі ШІ), соціально‐економічних аспектів і прогнозування майбутніх перспектив виділено такі результати роботи: ШІ може аналізувати дані про навчання студентів, їхній прогрес і потреби й надавати персоналізовані рекомендації й підтримку. Він також може допомагати викладачам автоматизувати рутинні завдання, що дозволяє їм більше часу присвятити індивідуальному навчанню й взаємодії зі студентами. Синтез віртуальної реальності (далі VR) й штучного інтелекту ідеально підходить для завдань, які вимагають широкого обсягу інформації, швидкості й точності. Інтеграція віртуальної реальності здатна допомогти створити стимули для навчання. Наприклад, за допомогою VR можна ставити більш складні завдання чи винагороджувати за досягнення окремих цілей, що може мотивувати студентів і спонукати їх до активнішого навчання.Висновуємо, що додатково інтеграція ШІ й VR в адаптивне навчання стимулює викладачів ділитися своїм досвідом і досліджувати нові тенденції в цифровому освітньому середовищі. Штучний інтелект може надати викладачам інструменти для аналізу й оцінки ефективності їхні методів навчання, а віртуальна реальність спроможна допомогти знаходити нові способи покращення навчального процесу. Загалом інтеграція віртуальної реальності в адаптивне навчання має великий потенціал для покращення освіти шляхом персоналізації, мотивації й спільного навчання. Розвиток адаптивного навчання передбачає постійне оновлення й модернізацію технологій, охоплення нових відкриттів і досліджень у галузі нейронаук і когнітивної психології, а також співпрацю зі спеціалістами різних галузей, щоб використати найкращі практики й знання для поліпшення системи адаптивного навчання. Також варто зважати на соціально‐економічні аспекти розвитку адаптивного навчання й забезпечувати доступність технологій для всіх категорій студентів і підтримку викладачів у сфері інформаційних технологій і сучасних методів освіти.
Опис
Annotation. Integration of artificial intelligence into adaptive learning has the potential to make education more effective, efficient, and personalized. The aim of the work was to investigate the potential of virtual reality as a tool for adaptive learning. Through literature analysis, analysis of artificial intelligence tools, analysis of socio‐economic aspects, and future forecasting, the following results were identified: artificial intelligence can analyze student learning data, their progress and needs, and provide personalized recommendations and support. It can also help teachers automate routine tasks, allowing them more time for individualized instruction and interaction with students. Additionally, the synthesis of virtual reality and artificial intelligence is well‐suited for tasks that require a wide range of information, speed, and accuracy. Integrating virtual reality can also help create incentives for learning. For example, using a system, more challenging tasks or rewards can be provided for achieving specific goals. This can be motivating for students and encourage them to engage more actively in learning. In conclusion, the integration of artificial intelligence and virtual reality into adaptive learning motivates teachers to share their experience sand explore new trend sin the digital educational environment. Artificial intelligence can provide teachers with tools to analyze and evaluate the effectiveness of their teaching methods, while virtual reality can help identify new ways to improve the learning process. Overall, the integration of virtual reality into adaptive learning has great potential for improving education through personalization, motivation, and collaborative learning. The development of adaptive learning entails constant updating and modernization of technologies, incorporating new discoveries and research in neuroscience and cognitive psychology, as well as collaborating with specialists from different fields to leverage best practices and knowledge to enhance the adaptive learning system. It is also important to consider the socio‐economic aspects of the development of adaptive learning, ensuring accessibility of technologies for all categories of students and providing support for teachers with information technology and modern teaching methods. Keywords: artificial intelligence, personalised learning, hybrid learning, student profile, micro‐macro adaptive learning.
Ключові слова
Штучний інтелект, персоналізоване навчання, гібридне навчання, профіль студента, мікро‐макро адаптивне навчання, artificial intelligence, personalised learning, hybrid learning, student profile,micro‐macro adaptive learning
Бібліографічний опис
Сікора Я. Б. Віртуальна реальність як інструмент адаптивного навчання в цифровому освітньому середовищі / Ярослава Сікора, Оксана Яценко, Маргарита Погребняк // Академічні візії. – 2024. – № 28. – С. 1–12.
Зібрання