Креативність як складник готовності майбутніх інженерів-педагогів харчової галузі до творчої професійної діяльності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Мелітополь : ТДАТУ
Анотація
Теза присвячена теоретичному обґрунтуванню креативності, як творчого складника готовності інженерів-педагогів харчової галузі до творчої професійної діяльності. Було розглянуто наукові підходи щодо визначення сутності творчої особистості та явища креативності в цілому, розуміння креативності майбутніх інженерів-педагогів харчової галузі як умови творчої самоактуалізації особистості та як професійно важливої якості особистісної зрілості фахівця.
Опис
The thesis is devoted to the theoretical substantiation of creativity as a creative component of the readiness of engineers- educators of the food industry for creative professional activity. Scientific approaches to defining the essence of creative personality and the phenomenon of creativity in general, understanding the creativity of future engineers educators of the food industry as a condition of creative self-actualization of personality and as a professionally important quality of personal maturity.
Ключові слова
інженер-педагог харчової галузі, engineer-educator of the food industry, творча особистість, креативність, професійно важлива якість, creative personality, creativity, professionally important quality
Бібліографічний опис
Курило О. Ю. Креативність як складник готовності майбутніх інженерів-педагогів харчової галузі до творчої професійної діяльності / О. Ю. Курило // Розвиток сучасної науки та освіти : реалії, проблеми якості, інновації : матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (27–29 травня 2020 р., м. Мелітополь). – Мелітополь : ТДАТУ, 2020. – С. 386–390.