Використання потенціалу студентського самоврядування у формуванні та поглибленні цифрової компетентності майбутніх вчителів спеціальної освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Інформаційні технології і засоби навчання
Анотація
У статті досліджено роль студентського самоврядування у процесі формування та поглиблення цифрової компетентності майбутніх вчителів спеціальної освіти. Акцентовано увагу на актуальності використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті: наданні дистанційно корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами, забезпеченні підтримки інклюзивного навчання. Наведено результати онлайн опитування, якими підтверджена зацікавленість майбутніх вчителів спеціальної освіти у підвищенні рівня своєї цифрової компетентності. Висловлена думка щодо необхідності пошуку закладами вищої освіти нових підходів до оптимізації навчального процесу відповідно до сучасних вимог; дієвих способів її формування та поглиблення. Обґрунтована можливість використання в якості одного з інструментів формування та поглиблення цифрової компетентності майбутнього вчителя спеціальної освіти потенціалу студентського самоврядування. Викладене власне бачення автора щодо його вагомого місця у підтримці наскрізного характеру процесу формування та поглиблення цифрової компетентності майбутніх вчителів спеціальної освіти. Зазначено, що важливою в цьому контексті бачиться творча співпраця органів студентського самоврядування та науково-педагогічних працівників кафедри закладу вищої освіти, що забезпечує підготовку майбутніх вчителів спеціальної освіти. Свого детального опису отримали форми участі студентського самоврядування у формуванні та поглибленні цифрової компетентності майбутніх вчителів спеціальної освіти. Запропоновано створення простору для неформальної освіти на рівні спеціальності 016 Спеціальна освіта – ЦифроХаб, з можливістю проведення в його рамках безкоштовних онлайн заходів з метою формування та поглиблення цифрової компетентності студентів в позанавчальний час. Деталізовано змістове наповнення івентів в авторській збірці «Handbook: керівництво з формування цифрової компетентності». Розроблено путівник з цифровими інструментами для початківців – «Guide для початківців: упевнений юзер у цифровому світі».
Опис
The article examines the role of student’s self-government in the process of forming and enhancing the digital competence of future special education teachers. The attention is focused on the relevance of using information and communication technologies in education: providing remote-corrective and advanced services to the children with special educational needs and providing support for inclusive education. There are results of an online survey which confirm the future teachers’ special education interest in improving of their digital competence’s level. There’s an opinion which expresses the necessity of searching the new approaches to optimize the educational process by modern requirements for the higher education institutions and the effective methods of its formation and enhancement. It is justified the possibility of using it as one of the tools for forming and enhancing the digital competence for the future teacher of special education and the potential of student’s self-management. It presents the author’s vision of it as a significant place of the transversal character’s supporting in forming and enhancing the digital competence process of future special education teachers. It is noted that the creative cooperation of student self-government bodies and scientific and pedagogical workers of the higher education department which ensures the training of future teachers of special education, is considered important in this context. The forms of student’s self-government participation in the formation and enhancement of the digital competence of future special education teachers are received in their detailed description. It is proposed to create a space for non-formal education at the level of specialty 016 Special education – DigilHub with the possibility of holding free online events with the aim of forming and enhancing the digital competence of students in extracurricular activities. In the author’s collection «A handbook: a manual for the formation of the digital competence» it’s detailed the content of the events. It's developed a guide with digital tools for beginners «A guide for beginners: a confident user in the digital world».
Ключові слова
Бібліографічний опис
Мицик Г. М. Використання потенціалу студентського самоврядування у формуванні та поглибленні цифрової компетентності майбутніх вчителів спеціальної освіти / Г. М. Мицик, М. І. Пришляк // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2022. – № 5 (91). – С. 145–157. https://doi.org/10.33407/itlt.v91i5.5052
Зібрання