Визначення структурних компонентів, критеріїв та рівнів їх сформованості в процесі формування аксіологічних установок до здорового способу життя студентів закладів вищої освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Проблема збереження здоров’я студентської молоді включає аксіологічний контекст (розгляд цінностей здоров’я у сфері мислення студентів, виявлення їх мотивації до здорового способу життя тощо). Суспільні трансформації можуть стати одним із чинників змін ціннісних орієнтацій сучасних студентів. Ці умови створюють новий контекст для дослідження проблем здорового способу життя, виявлення їх місця в системі цінностей студентів. Метою статті є обґрунтування та виділення компонентів, критеріїв та показників аксіологічних установок до здорового способу життя студентської молоді. Визначені компоненти, критерії та показники стають базовими для визначення рівнів сформованості у студентів цього особистісного утворення. У статті досліджуються такі компоненти аксіологічних установок до здорового способу життя: когнітивно-цільовий (знання про здоров’я і здоровий спосіб життя, про цінності здоров’я і здорового способу життя, аксіологічні установки на досягнення мети), мотиваційно-ціннісний (ставлення до власного здоров’я, уміння, позитивні емоції, інтерес та потреби до здорового способу життя), регулятивно-діяльнісний (вчинки та поведінка, що сприяють здоровому способу життя: дотримання вимог здорового способу життя в повсякденному житті) та рівні, які відображають їх сформованість: високий, середній, низький. Розуміння рівнів сформованості аксіологічних установок до здорового способу життя сприяє вирішенню поставленої проблеми й дозволяє зробити певні висновки про результативність цього процесу. Окреслюється перспектива подальших розвідок, яка полягає в розробці моделі формування аксіологічних установок до здорового способу життя студентської молоді.
Опис
The problem of preserving the health of student youth involves an axiological context (examining students' health values, identifying their motivation for healthy lifestyles, etc.). Social transformations can be a factor in changing the value orientations of modern students. These conditions create a new context for exploring healthy lifestyle problems, revealing their place in students' values. The purpose of this article is to substantiate and highlight the components, criteria and indicators of axiological attitude towards healthy student life. The identified components, criteria and indicators become the basis for determining students' levels of personal education. The following components of axiological attitude towards healthy lifestyles are investigated in the article: cognitive-target (knowledge about health and a healthy lifestyle, values of health and healthy lifestyle, axiological attitude towards goal achievement), motivational value (attitude towards one's own health, skills, positive emotions, interest and needs for a healthy lifestyle), regulatory activity (actions and behaviors that promote a healthy lifestyle: meeting the requirements of a healthy lifestyle in everyday life), and levels that show their formation: high, medium, low. Understanding the levels of formation of axiological attitude to a healthy lifestyle contributes to solving the problem and allows us to draw some conclusions about the effectiveness of this process. The prospect of further exploration is outlined, which is to develop a model of formation of axiological attitude towards healthy lifestyle of student youth.
Ключові слова
Аксіологічні установки, здоровий спосіб життя, компоненти здорового способу життя, рівні сформованості аксіологічних установок
Бібліографічний опис
Бойко Ю. Визначення структурних компонентів, критеріїв та рівнів їх сформованості в процесі формування аксіологічних установок до здорового способу життя студентів закладів вищої освіти / Юлія Бойко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – Вип. 3. – С. 182–194.
Зібрання