Психолого-педагогічні умови формування готовності майбутніх інженерів-педагогів харчової галузі до творчої професійної діяльності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Інноваційна педагогіка
Анотація
У статті на основі аналізу психолого-педагогічної літератури, наукових досліджень та обраних методологічних підходів подано авторське визначення поняття «психолого-педагогічні умови формування готовності майбутніх інженерів-педагогів харчової галузі до творчої професійної діяльності», а саме: це вплив сукупності взаємопов’язаних зовнішніх і внутрішніх чинників освітнього середовища, що забезпечують цілісність навчання та виховання майбутніх фахівців, високу результативність їхнього творчого розвитку і саморозвитку та створюють сприятливі можливості для виявлення їхніх задатків, професійно важливих якостей та компетентностей, позитивні зміни професійної підготовки та дають змогу підвищити рівень готовності до творчої професійної діяльності. Сформульовано психолого-педагогічні умови, які найбільшою мірою сприяють формуванню готовності майбутніх інженерів-педагогів харчової галузі до творчої професійної діяльності: посилення креативного наповнення практико-орієнтованого змісту навчання майбутніх інженерів-педагогів харчової галузі; використання форм організації освітнього процесу, методів та засобів навчання майбутніх інженерів-педагогів харчової галузі з елементами творчої діяльності; психолого-педагогічний супровід індивідуально-креативного професійного становлення майбутніх інженерів-педагогів харчової галузі. Схарактеризовано першу умову – посилення креативного наповнення практико-орієнтованого змісту навчання майбутніх інженерів-педагогів харчової галузі, яка спрямована на формування здатності до вирішення складних спеціалізованих задач та практичних проблем харчової галузі та професійної (професійно-технічної) освіти з елементами творчої діяльності. Посилення креативного наповнення практико-орієнтованого змісту навчання майбутніх інженерів-педагогів харчової галузі сприятиме формуванню готовності з домінувальним впливом на когнітивно-діяльнісний компонент.
Опис
The article, based on the analysis of psychological and pedagogical literature, research and selected methodological approaches, defines the author's interpretation of the concept of «psychological and pedagogical conditions for forming the readiness of future engineers-teachers of food industry for creative professional activity», namely the influence of interconnected external and internal factors of the educational environment that ensure the integrity of training and education of future professionals, high effectiveness of their creative development and self-development and create favorable opportunities to identify their talents, professionally important qualities and competencies, positive changes in training and increase the readiness for creative professional activity . Psychological and pedagogical conditions have been formulated that are most conducive to the formation of the readiness of future food industry engineers-teachers for creative professional activities: strengthening the creative content of the practice-oriented training content of future engineers-teachers of the food industry; the use of forms of organization of the educational process, methods and means of teaching future engineers, teachers of the food industry with elements of creative activity; psychological and pedagogical support of individual and creative professional development of future engineers-teachers of the food industry. The first condition is characterized – the strengthening of the creative content of the practice-oriented training content of future engineers-teachers of food industry, aimed at developing the ability to solve complex specialized problems and practical problems of food industry and professional (vocational) education with elements of creative activity. Strengthening the creative content of the practice-oriented training content of future engineers-teachers in the food industry will contribute to the formation of readiness with a dominant influence on the cognitive-activity component.
Ключові слова
інженер-педагог, харчова галузь, психолого-педагогічні умови, формування готовності, творча професійна діяльність, engineer-teacher, food industry, psychological and pedagogical conditions, readiness formation, creative professional activity
Бібліографічний опис
Курило О. Ю. Психолого-педагогічні умови формування готовності майбутніх інженерів-педагогів харчової галузі до творчої професійної діяльності / О. Ю. Курило // Інноваційна педагогіка. – 2021. – Вип. 41, т. 2. – С. 55–59.
Зібрання