Зміст когнітивно-діяльнісного компоненту готовності майбутніх інженерів-педагогів харчової галузі до творчої професійної діяльності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Modern engineering and innovative technologies : International Scientific Periodical Journal
Анотація
У статті на основі аналізу літератури формульовано авторський погляд на трактування поняття «готовність майбутніх інженерів-педагогів харчової галузі до творчої професійної діяльності» та визначено її структурні компоненти (мотиваційно ціннісний, когнітивно-діяльнісний та особистісно-рефлексивний). Розглянуто та проаналізовано основні складники когнітивно-діяльнісного компоненту готовності майбутніх фахівців до творчої професійної діяльності, які пов’язуємо з підструктурою досвіду, що включає в себе набуті знання, уміння, навички та індивідуальні особливості психічних процесів
Опис
In the article, based on the analysis of the literature, author's view on the interpretation of the concept «readiness of future engineers-teachers of food industry for creative professional activity» is formulated and its structural components (motivational-value, cognitive activity and personal-reflexive) identified. The main components of the cognitive-activity component of the readiness of future professionals for creative professional activity, which are associated with the substructure of experience, which includes acquired knowledge, skills, abilities and individual features of mental processes are considered and analyzed.
Ключові слова
інженер-педагог, харчова галузь, готовність, когнітивно-діяльнісний компонент, engineer-teacher, food industry, readiness, cognitive-activity component
Бібліографічний опис
Курило О. Ю. Зміст когнітивно-діяльнісного компоненту готовності майбутніх інженерів-педагогів харчової галузі до творчої професійної діяльності / О. Ю. Курило // Modern engineering and innovative technologies : International Scientific Periodical Journal. – 2021. – №16, р. 6. – С. 51–56.
Зібрання