Одержання та фізичні властивості моно- та багатошарових металевих наноструктур

Анотація
Аналіз літературних даних показує, що вивчення поверхнево нанесених металевих наноструктур є актуальною проблемою фізики поверхні. Кінцева структура тонких плівок залежить від значної кількости параметрів і чинників, таких як відмінності постійних ґратниць і коефіцієнтів термічного розширення речовини, що наноситься, та підложжя, що, в свою чергу, приводить до виникнення внутрішніх напружень і подальшої де´радації плівки. В процесі формування моно- та багатошарових структур вагоме місце займають такі параметри, як температура та структура підложжя, швидкість осадження, фраґментація нанокластерів, характеристика змочування, час нанесення, віддаль від кювети до зразку, тиск у камері та температура розтопу в кюветі. Цілеспрямоване керування цими параметрами уможливлює прогнозувати та ство- рювати поверхневі структури з необхідним набором фізико-хемічних властивостей.
Опис
Analysis of the literature data shows that the study of surface-deposited metallic nanostructures is an actual problem of surface physics. The final structure of thin films depends on a large number of parameters and fac- tors such as the differences between the unit-cells’ sizes as well as be- tween the coefficients of a thermal expansion of a deposited substance and substrate that leads to internal stresses and a subsequent degradation of film. Many parameters such as temperature and a substrate structure, a deposition rate, fragmentation of nanoclusters, wetting parameters, time of application, dish–sample distance, pressure in a chamber, and tempera- ture of melt in a dish can play an important role during the mono- and multilayer structures’ formation. The goal-directed control of these pa- rameters allows prediction and fabrication of surface structures with a required set of the physical and chemical properties.
Ключові слова
моношари металів, нанорельєф поверхні, термічне на- порошення, субшерсткість, monolayers of metals, nanorelief surface, thermal spraying, subroughness
Бібліографічний опис
Одержання та фізичні властивості моно- та багатошарових металевих наноструктур / В. А. Артемюк, Л. І. Карбівська, О. Я. Кузнєцова, В. Л. Карбівський, Л. П. Клюєнко, С. С. Смоляк // Успіхи фізики металів. - 2017. - Т. 3. - С. 235-263.
Зібрання