Мова українського весілля як об‘єкт етнолінгвістичної та лексикографічної інтерпретації

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Традиційний український весільний ритуал до сьогодні зберігає численні архаїчні обрядові та мовні елементи що репрезентують відповідний сегмент концептуальної та мовної картин світу. Фольклористи, етнографи та історики студіювали структуру та частково походження обряду, лінгвісти – переважно його регіональні варіанти, тоді як комплексна етнолінгвістична та лексикографічна інтерпретація весільної лексики ще не була здійснена. Весільний лексикон як сукупність вербалізацій макроконцепту ВЕСІЛЛЯ становить концептуальну та мовну єдність і включає три приблизно рівноправні частини – найменування учасників, атрибутів та мікрообрядів весілля.
Опис
Traditional Ukrainian wedding rite preserves to the present time many archaic ritual features and language data which represents a segment of conceptual and language world picture. Previously folklorists, ethnographers and historians (F. Vovk, M. Hrushevskyi, D. Zelenin, V. Borysenko etc.) studied structure and partially origin of the rite whereas linguists (mainly dialectologists) interpreted the lexicon of regional variants of Ukrainian wedding. In contrast, ethno-linguistic and lexicographic investigation of the rite was not organized as an interdisciplinary research. The most complete theoretical ethno-linguistic research in recent Ukrainian linguistics was prepared by V. Zhaivoronok. His “Ukrainian ethno-linguistics” developed the ideas of W. von Humboldt and O. Potebnia in this field and were applied to the traditional Ukrainian folk-lore and classical literature. “The signs of Ukrainian ethno-culture” of the same author compiled about 10,000 lexemes, including over than 700 lexemes belonging to the wedding rite. These lexemes were classified into three groups: wedding actants (participants of the rite), wedding attributes, and wedding actions (micro-rites).
Ключові слова
Українська мова, весілля, мовна картина світу, концепт
Бібліографічний опис
Свищ Н. Мова українського весілля як об‘єкт етнолінгвістичної та лексикографічної інтерпретації / Наталя Свищ // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Вип. 13. – С. 41–54.
Зібрання