Онлайн-консультації як складова дистанційної освіти у вищій школі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Охарактеризовано дистанційну форму навчання у ЗВО як таку, що в сучасних умовах глобалізації та у зв’язку поширенням карантинних заходів в Україні є найбільш оптимальною. Визначено, що дистанційна форма у вишах характеризується низкою численних переваг, однак у ній закладено й значні ризики зниження рівня якості освіти порівняно з традиційною формою навчання. Обґрунтовано доцільність упровадження синхронних онлайн-консультацій у систему дистанційної освіти як обов’язкової її складової. Проаналізовано досвід проведення синхронних онлайн-консультацій в умовах дистанційної форми навчання в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили в процесі викладання нормативних дисциплін циклу професійної підготовки магістрів з української мови та літератури. Запропонована система синхронних онлайн-консультацій покликана виконувати такі освітні функції: мотивації навчальної діяльності студентів, фундаменталізації здобутих знань, коригувальну, формування відповідних фахових компетенцій, узагальнення та систематизації знань. Закцентовано увагу на тому, синхронні онлайн-консультації є ефективними лише за умови їх систематичності й дотримання певних психолого-дидактичних вимог до їх проведення, зокрема йдеться про врахування певних психологічних особливостей сучасного покоління студентів як «цифрового», а саме потреби візуалізації навчального матеріалу, його систематизації та узагальнення. Віртуальним середовищем для проведення синхронних онлайн-консультацій може стати платформа онлайн-конференцій Zoom, технічні особливості якої цілком забезпечують повноцінне їх проведення. Для з’ясування ефективності проведення синхронних онлайн-консультацій під час дистанційного навчання було проведено анонімне анкетування студентів, за результатами якого більшість студентів визнає важливість та обов’язковість синхронних онлайн-консультацій для дистанційної форми навчання. Пропонована система синхронних онлайн-консультацій сприяє ефективному вивченню відповідної навчальної дисципліни та підвищує якість освіти загалом. Перспективним видається розробка онлайн-курсів з навчальних дисциплін, передбачених відповідними освітніми програмами.
Опис
The distance learning in the higher education has been characterized as one of the most appropriate forms in the current conditions of globalization and the spread of quarantine measures in Ukraine and in the whole world. Is has been determined that there are numerous advantages of distance learning on the one hand, but there are significant risks of reducing the quality of such learning in comparison to traditional education. In this connection, the expediency of introducing of synchronous online consultations in the distance education as a compulsory component has been substantiated. The experience of giving synchronous online consultations in the conditions of distance learning at the Petro Mohyla Black Sea National University during the teaching of normative professional subjects of Ukrainian language and Literature magisters has been analyzed. The proposed system of synchronous online consultations has been designed to perform the following educational functions such as a function of motivation of students' learning activities, a function of assimilation of acquired knowledge, a corrective function, a function of developing professionally oriented competence, a function of generalization and systematization of knowledge. It has been emphasized that synchronous online consultations will be effective in case they are systematic and they are given due to psychological and didactic requirements, in particular, taking into account the psychological characteristics of the current generation of students as “digital”. And as the result there is a requirement to visualize learning material, its complete systematization and generalization. The virtual environment for synchronous online consultations can be the online conference platform Zoom Video Communications, which technical features provide their full implementation. Confirming the effectiveness of synchronous online consultations, it has been conducted an anonymous survey of students, as a result of which most students recognize the importance and necessity of this form for distance learning. The proposed system of synchronous online consultations contributes to the effective study of the relevant discipline and improves the quality of education in general. The development of online courses in the disciplines has been provided by the relevant educational programs.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Островська Л. Онлайн-консультації як складова дистанційної освіти у вищій школі / Людмила Островська // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – Вип. 3. – С.76-87.
Зібрання