Структурно-семантичні модифікації англомовних паремій із компонентом “календарний хрононім” у художньому та публіцистичному дискурсах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Робота присвячена дослідженню структурно-семантичних модифікацій англомовних паремій із компонентом “календарний хрононім” в художньому та публіцистичному дискурсах. Проведено аналіз праць вітчизняних і зарубіжних авторів, які мають різні підходи, щодо визначення понять модифікація та структурно-семантична трансформація. Сфокусовано увагу на модифікаціях досліджуваних паремій, їх типології. Зокрема, розглянуто модифікації паремій із компонентом “календарний хрононім” розширенням і компресією, проаналізовано їх структурні та семантичні девіації.
Опис
This paper presents the comprehensive study of structural-semantic modifications of English paremias with the component “calendar chrononym” in literary and publicistic discourses. It has been analyzed the results of national and foreign scholars papers that highlight the different approaches to the definitions of modification and structural-semantic transformation. Special attention has been focused upon notion of modification and typology of studied paremiological units. The types of modification such as extension and compression of paremias meaning, their structural changes, and semantic deviations have been studied.
Ключові слова
Паремії, модифікація, структурно-семантичні трансформації, художній дискурс, публіцистичний дискурс, календарний хрононім
Бібліографічний опис
Гаврилова В. Структурно-семантичні модифікації англомовних паремій із компонентом “календарний хрононім” у художньому та публіцистичному дискурсах / Вікторія Гаврилова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – Вип. 15. – С. 39–45.
Зібрання