Архітектоніка і композиція ліричної прози

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ФО-П Ткачук О. В.
Анотація
The book is devoted to the consideration of composition and architectonics of lyric prose from a position of metagenre nature. The main stages of lyric prose development have been analysed in the context of authorship theory, the leading part of author's consciousness in architectonics has been proved. The traditional concepts of lyric prose and their influence on the composition of the metagenre have been defined. There have been found out the architectonic peculiarities and basic composition methods of lyric prose and their role in its genre transformations. The interference of epic and lyrical components of the metagenre, its realisation in architectonic and composition levels have been analysed on the material of works by F. Gelderlin, G. Gejne, M. Kotsjubinsky, O. Kobiljanskaya, M. Jatskov, G.Hotkevich, O.Turjanskij, Mykola Khvylovy, A. Ljubchenko, O. Dovzhenko, Y. Andruhovich.
Опис
Монографія присвячена розгляду композиції та архітектоніки ліричної прози з позиції її метажанрової природи. Проаналізувавши основні етапи становлення ліричної прози в контексті теорії авторства, автор доводить провідну роль авторської свідомості в архітектоніці метажанру, визначає традиційні концепти ліричної прози та їх вплив на її композицію. З’ясовано архітектонічні особливості та основні композиційні прийоми ліричної прози, їх роль у жанрових трансформаціях. На матеріалі творчості Ф. Гельдерліна, Г. Гайне, М. Коцюбинського, О. Кобилянської, М. Яцкова Г. Хоткевича, О. Турянського, Миколи Хвильового, А. Любченка, О. Довженка, Ю. Андруховича простежується взаємовплив епічного та ліричного начал у метажанрі, його реалізація на архітектонічному та композиційному рівнях, домінанта ліричної семантичної організації.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Табакова Г. Архітектоніка і композиція ліричної прози : монографія / Г. Табакова. - Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., 2016. - 174 с.
Зібрання