Модерністська новела (до проблеми типології)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті аналізується модерністська новела в українській і російській літературах рубежу XIX–XX ст. Визначаються чинники, які спричинили типологічні збіги цього жанрового різновиду в обох літературах, наводяться конкретні приклади найвищого вияву спільних рис модерністської поетики в новелістичній творчості українських та російських митців порубіжжя.
Опис
In the article the convergentions of the Ukrainian and Russian modernistic short story of the end of the ХІХ-th and the beginning of the ХХ-th centuries are analysed. The factors which entailed the typological coincidences of this genre variety in both literatures are determined. The concrete examples of the greatest display of modernistic poetics’ general lines are made in novelistic creation of the Ukrainian and Russian artists of the century border.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Колінько О. Модерністська новела (до проблеми типології) / Олена Колінько // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – Вип. 1. – С. 105–112.
Зібрання