Силабус навчальної дисципліни «Сучасні інформаційні технології» Середня освіта (трудове навчання та технології)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Предмет курсу: теоретико-практичні аспекти застосування сучасних інформаційних технологій в трудовому навчанні та технології. Мета дисципліни: Формування у студентів сучасних інформаційних компетенцій, які дозволять їм ефективно інтегрувати новітні технології в професійну діяльність в трудовому навчанні та технології. Завдання дисципліни: Теоретичне осмислення: Вивчити основні концепції, принципи та методи сучасних інформаційних технологій, їх призначення та можливості в трудовому навчанні та технології.  Практичний аспект: Освоєння практичних навичок роботи з сучасними інформаційними системами та програмами, які можуть бути застосовані в трудовому навчанні та технології.  Етика та безпека: Ознайомлення з етичними та правовими аспектами використання інформаційних технологій в освітньому процесі.  Інтеграція та інновації: Розробка проектів та методів інтеграції новітніх інформаційних технологій у процес навчання.  Аналіз та вибір: Навчити студентів критично аналізувати різноманітні інформаційні ресурси та вибирати найефективніші для своєї професійної діяльності.  Проходячи курс "СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ", студенти отримають знання та навички, необхідні для ефективної інтеграції сучасних технологій у професійну практику в трудовому навчанні та технології. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні набути таких компетентостей: Інтегральна компетентність (ІК) ІК.Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми загальної середньої та позашкільної освіти, що передбачає застосування теорій та методів освітніх наук і характеризується комплексністю та невизначеністю педагогічних умов організації освітнього процесу Загальні компетентності (ЗК) ЗК 3.Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги прав і свобод людини; реалізувати свої права та обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку. ЗК 4.Здатність до міжособистісної взаємодії, працювати в команді, спілкування з представниками інших професійних груп. Фахові компетентності спеціальності (ФК) ФК 1.Здатність усвідомлювати наявність інтеграційних процесів як умови існування та розвитку соціально-природного середовища. ФК 6.Здатність до швидкого освоєння нових інноваційних, інформаційних технологій та передових методів організації творчої освітньої діяльності на заняттях трудового навчання, технологій, креслення та гуртках. ФК 8.Здатність до виявлення суперечностей, перенесення знань й умінь у нові ситуації, відмова від нав’язливих ідей, подолання інертності та надмірної критичності мислення, незалежність суджень ФК 21.Здатність вивчати психологічні особливості засвоєння учнями навчальної інформації з метою діагностики, прогнозування ефективності та корекції процесу у закладах загальної середньої та позашкільної освіти. Та демонструвати такі результати навчання: ПР 1. Демонструвати знання новітніх методичних і педагогічних ідей, підходів до освітнього процесу в сучасних особистісно-орієнтованих, розвивальних, креативних, та інформаційнокомунікаційних технологіях. ПР 9. Демонструвати знання психолого-педагогічних аспектів навчання, виховання та розвитку здобувачів загальної середньої та позашкільної освіти. ПР 22. Організовувати співпрацю учнів і вихованців та ефективно працює в команді (педагогічному колективі закладу освіти, інших професійних об’єднаннях).
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис