Відповідальність у контексті розвитку академічної доброчесності студентів у США

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті розглядаються питання відповідальності у зв’язку із характеристикою проблеми академічної доброчесності як предмета дослідження авторів із США, чий досвід цікавий із практичного боку, адже вченими та представниками адміністрації розроблено значний обсяг інформаційних матеріалів як для студентів, так і для науково-педагогічних працівників. Головною метою даної роботи є опис особливостей трактування поняття відповідальності як компонента ціннісної основи академічної доброчесності в роботах науковців США. Вирішення поставленої мети ґрунтувалося на застосуванні методів аналізу та контент-аналізу при роботі з іноземними науковими та науково-методичними джерелами. Розуміння відповідальності як ціннісного елемента академічної доброчесності відтворюється з різними рівнями деталізації у таких джерелах, як роботи дослідників, кодекси етики, розроблені для студентів певних університетів; документи, що висвітлюють політику закладів освіти у сфері академічної доброчесності та спеціальні посібники різних типів для здобувачів освіти. Питання відповідальності в роботах науковців США з огляду на складність та багатоаспектність досліджується із різних точок зору. Відповідальність постає як один із ключових аспектів академічної доброчесності. До основних підходів до визначення поняття відповідальності в дослідженнях науковців США можна віднести праці з академічної доброчесності та вивчення її в контексті загальної проблематики прав і свобод студентів. На сучасному етапі на науковому рівні осмислюються різноманітні аспекти проблеми відповідальності, зокрема питання вимірювання рівня відповідальності, опис стилів поведінки, що визначаються як відповідальна/безвідповідальна, а також роль відповідальності при дотриманні вимог академічної доброчесності здобувачів вищої освіти. Поширеним є трактування відповідальності студентів у зв’язку із стандартами професійної етики сфери їх професійної діяльності.
Опис
The paper considers the issues of responsibility in connection with the characteristics of the problem of academic integrity in the researches in the USA, whose experience is because the researchers and administration have developed a significant amount of information materials. The main purpose of this paper is to describe the peculiarities of interpretation of the concept of responsibility as a component of the value basis of academic integrity by the US researchers. The research methods used are analysis and content analysis. The understanding of responsibility as a value element of academic integrity is shown in researchers' papers, codes of ethics of university students, documents covering academic integrity policies and specialized manuals for students. Responsibility appears as one of the key aspects of academic integrity. The main approaches to defining the concept of responsibility in the researches in the United States include the study of responsibility in the context of academic integrity and its study in the context of general issues of rights and freedoms of students. At the present stage, various aspects of the problem of responsibility are considered at the scientific level, including the issue of measuring the level of responsibility, description of behaviors defined as responsible / irresponsible, and the role of responsibility in meeting the academic integrity of higher education. It is common to interpret the responsibility of students in relation to the standards of professional ethics of the future sphere of their professional activity.
Ключові слова
Академічна доброчесність, відповідальність, цінності академічної доброчесності, студенти, вища освіта
Бібліографічний опис
Нестерова О. Відповідальність у контексті розвитку академічної доброчесності студентів у США / Ольга Нестерова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – Вип. 3. – С. 335–342.
Зібрання