Хресні та перехресні дороги Наталії Кобринської : рецензія на монографію Алли Швець «Жінка з хистом Пріадни»: життєвий світ Наталії Кобринської у генераційному, світоглядному і творчому вимірах” (Львів, 2018)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Наталія Кобринська, незважаючи на присутність її постаті й творчості в багатьох сучасних дослідників, залишається далекою й невідомою. Монографія Алли Швець стає своєрідним телескопам, що дає можливість наблизити цю зірку вкраїнської літератури, докладно розглянути складні життєві дороги, окреслити топографію художнього простору. У вступних заувагах авторка визначає два аспекти своєї наукової розвідки. Перший – “…спроба показати Кобринську в її різнобічній людській сутності, на матеріалі мемуаристики, автонаративу та епістолярію реконструювати її життя у складній внутрішній діалектиці, у діалозі зі самою собою та зі своїм оточенням…” [с. 6], другий – дослідження художньої прози як “унікального феномену творчого духа” [с. 10]. Тому “монографія передусім має на меті створення синтетичної інтелектуальної біографії Кобринської, конкретної локальної історії у світлі її різновекторних життєтворчих опцій – психодуховної, соціальної, контактологічної, – із залученням до наукового обігу невідомого дотепер епістолярію письменниці та спогадів сучасників; з іншого боку – передбачає комплексне осмислення та відповідне структурування творчої спадщини Кобринської з погляду її естетико-стильової, жанрової, ідейно-тематичної еволюції, в контексті історико-літературного процесу, з’ясування різних світоглядних чинників, що впливали на формування творчої індивідуальності письменниці”. Творча еволюції, проблематика, поетика художньої прози Наталії Кобринської досліджується у четвертому розділі. Традиційно спочатку звертається увага на літературно-критичне осмислення прози досліджуваної письменниці (і тут Алла Швець знову постає як літературознавець досвідчений і скрупульозний, який не оминає жодної згадки про об’єкт її аналізу). Далі звертається увага на феміністичну белетристику, що посідала важливе місце у творчому доробку Кобринської, окремо аналізуються твори, в яких соціальні питання розглядалися поруч із естетичними й психологічними, досліджується модернізм письменниці в літературно-критичному дискурсі fin de siѐcle. У модерністському контексті з’ясовується наявність містицизму та психологізму в прозі авторки. Збірка “Казки” (1904) досліджується з погляду творчої генези та проблем рецепції, а також звертається увага на поєднання в ній сакрального і профанного. У “смеркальному” періоді акцентується на автонаративному контексті прози, а також особистому досвіді війни. Концептуальне комплексне літературознавче дослідження, запропоноване Аллою Швець, розкриває важливу й складну постать Наталії Кобринської в різних контекстах – суспільних і літературних. Залучення невідомих раніше архівних джерел, маловідомих публікації перших десятиріч ХХ ст. створюють інтелектуальне тло, що презентує яскраві сторінки життя української еліти. Використання таких методів дослідження як біографічний, психоаналітичний, порівняльно-історичний, типологічний, просопографічний, а також методи герменевтики та рецептивної естетики, дали можливість всебічно проаналізувати художній набуток письменниці, не оминувши її життєвих доріг.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Харлан О. Хресні та перехресні дороги Наталії Кобринської : рецензія на монографію Алли Швець “«Жінка з хистом Пріадни»: життєвий світ Наталії Кобринської у генераційному, світоглядному і творчому вимірах” (Львів, 2018) / Ольга Харлан // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – Вип. 15. – С. 216–218.
Зібрання