Роль освіти та підготовки в розвитку цифрової грамотності та підвищенні рівня цифрової інклюзії

Анотація
Дана стаття присвячена дослідженню ролі освіти та підготовки в розвитку цифрової грамотності та підвищенні рівня цифрової інклюзії. Методологічною основою стали методи збирання та порівняння інформації, а також аналізу, синтезу та узагальнення даних із наукових досліджень у галузі освіти. Зауважено, що освіта та підготовка відіграють ключову роль у формуванні цифрової грамотності та сприяють підвищенню рівня цифрової інклюзії в сучасному суспільстві. Забезпечення доступу до актуальних знань та вмінь в галузі технологій не лише розширює можливості особистісного розвитку, але й сприяє створенню більш інклюзивного та технологічно освіченого соціуму. Також зазначається, що термін «цифрова грамотність» визначає здатність людини ефективно працювати в цифровому середовищі. В контексті цього терміну «цифрова» вказує на інформацію, представлену у числовій формі та опрацьовану ЕОМ, а «грамотність» передбачає вміння читати й інтерпретувати мультимедіа, відтворювати дані і зображення за допомогою цифрових сервісів, а також оцінювати і застосовувати нові знання, отримані з цифрового середовища. Окрім того, відмічено, що цифрова інклюзія – це концепція, згідно якої всі члени суспільства повинні мати рівний доступ і можливості до цифрових технологій та ресурсів. Це означає, що всі люди, незалежно від їхнього соціального, економічного, культурного чи географічного становища, повинні мати змогу користуватися інтернетом, комп’ютерами та іншими цифровими технологіями. У висновку підсумовано, що роль освіти та підготовки в розвитку цифрової грамотності та підвищенні рівня цифрової інклюзії є вирішальною для успішного функціонування сучасного суспільства. Освітні програми, що інтегрують цифрову грамотність в навчання, надають здобувачам освіти необхідні навички та розуміння для ефективного використання цифрових технологій. Важливо акцентувати увагу на практичних аспектах, сприяючи розвитку навичок, необхідних для застосування цифрових інструментів у різних сферах життя.
Опис
This article is devoted to the study of the role of education and training in the development of digital literacy and increasing the level of digital inclusion. Methods of collecting and comparing information, as well as analysis, synthesis and generalization of data from scientific research in the field of education became the methodological basis. It was noted that education and training play a key role in the formation of digital literacy and contribute to increasing the level of digital inclusion in modern society. Providing access to current knowledge and skills in the field of technology not only expands the possibilities of personal development, but also contributes to the creation of a more inclusive and technologically educated society. It is also noted that the term "digital literacy" defines a person’s ability to work effectively in a digital environment. In the context of this term, "digital" refers to information presented in numerical form and processed by computers, and "literacy" involves the ability to read and interpret multimedia, reproduce data and images using digital services, and evaluate and apply new knowledge obtained from digital environment In addition, it was noted that digital inclusion is a concept that indicates how all members of society should have equal access and opportunities to digital technologies and resources. This means that all people, regardless of their social, economic, cultural or geographical situation, should be able to use and benefit from the Internet, computers and other digital technologies. The conclusion noted that the role of education and training in the development of digital literacy and increasing the level of digital inclusion is crucial for the successful functioning of modern society. Educational programs that integrate digital literacy into learning provide learners with the necessary skills and understanding to use digital technologies effectively. It is important to focus on practical aspects, promoting the development of skills necessary to use digital tools in various areas of life.
Ключові слова
Цифрова грамотність, цифрова інклюзія, освіта, підготовка, технологічний прогрес, соціальна інтеграція, рівні можливості, Digital literacy, digital inclusion, education, training, technological progress, social integration, equal opportunities
Бібліографічний опис
Олянич В. В. Роль освіти та підготовки в розвитку цифрової грамотності та підвищенні рівня цифрової інклюзії / Валентина Олянич, Валентина Березан, Маргарита Погребняк // Перспективи та інновації науки. – 2024. – № 4 (38). – С. 490–502.
Зібрання