Підготовка майбутніх учителів до інтеграції в освіті як виклик часу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Інноваційна педагогіка
Анотація
У статті розглянуто питання підготовки майбутніх учителів до інтеграції в освіті як виклик часу. Висвітлено поняття інтеграції та охарактеризовано її види (внутрішньопредметна та міжпредметна). Наголошено, що інтеграція є надзвичайно актуальною, важливою та ефективною в процесі формування компетентностей у здобувачів початкової освіти. Інтеграція змісту початкової освіти дозволяє учням виявляти зв’язки між школою, навчальними предметами і реальним життям, а також сприяє самоусвідомленню молодших школярів у житті та виробленню власного стилю мислення та навчання. Авторкам вдалося розкрити досвід підготовки майбутніх учителів до інтегрованого навчання в професійній діяльності. Наведено приклади роботи зі здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 013 Початкова освіта та 014 Середня освіта (Хореографія). Розкрито процес підготовки майбутніх учителів до застосування інтегрованого підходу в навчальній діяльності шляхом упровадження тем в освітні компоненти «Методика навчання іноземної мови в початковій школі» та «Шкільний курс хореографії». Авторки наголошують, що задля забезпечення розвитку вміння майбутніх фахівців інтегрувати різні освітні галузі в подальшій педагогічній діяльності значна увага має приділятися роботі на практичних заняттях, зокрема вирішенню кейсів та інтерактивно-фахових завдань, розробці інтегрованих планів-конспектів та безпосередньому моделюванню інтегрованих уроків тощо. У статті значна перевага надається інтегративним зв’язкам іноземної мови з іншими навчальними предметами, вивчення якої відбувається не ізольовано, а як реальний засіб повсякденного спілкування. Заслуговує уваги рухова активність на уроках, що виступає дієвим чинником інтегративного підходу в освітньому процесі. Висвітлений у дослідженні практичний досвід надасть викладачам можливість спроєктувати процес підготовки майбутніх учителів до інтеграції в освіті, шляхом застосування у своїй професійній діяльності ефективних інтерактивних форм, методів та прийомів.
Опис
The article examines the issue of training future teachers for integration in education as a challenge of the times. The concept of integration is highlighted and its types (intra-subject and inter-subject) are characterized. It is emphasized that integration is extremely relevant, important and effective in the process of forming competences among students of primary education. Integrating the content of primary education allows students to discover connections between school, academic subjects and real life, and also contributes to the self-awareness of younger students in life and the development of their own style of thinking and learning. The authors managed to reveal the experience of preparing future teachers for integrated training in professional activities. Examples of work with students of the first (bachelor) level of higher education in specialties 013 Primary Education and 014 Secondary Education (Choreography) are given. The process of preparing future teachers for the application of an integrated approach in educational activities by introducing topics into the educational components «Methodology of teaching a foreign language in primary school» and «School course of choreography» is revealed. The authors emphasize that in order to ensure the development of future specialists' ability to integrate various educational fields in further pedagogical activity, considerable attention should be paid to work in practical classes: solving cases and interactive professional tasks, developing integrated plans-summaries, modeling integrated lessons, etc. In the article, a significant advantage is given to integrative connections of a foreign language with other educational subjects, the study of which is not isolated, but as a real means of everyday communication. Movement activity in the lessons, which acts as an effective factor of the integrative approach in the educational process, deserves attention. The practical experience highlighted in the study will give teachers the opportunity to design the process of preparing future teachers for integration in education, by using effective interactive forms, methods and techniques in their professional activities.
Ключові слова
підготовка майбутніх учителів, інтеграція в освітньому процесі, практичний досвід, моделювання уроків, початкова освіта, хореографічна підготовка, training of future teachers, integration in the educational process, practical experience, lesson modeling, primary education, choreographic training
Бібліографічний опис
Петрик К. Ю. Підготовка майбутніх учителів до інтеграції в освіті як виклик часу / К. Ю. Петрик, Ю. П. Тараненко // Інноваційна педагогіка : науковий журнал. – 2023. – Вип. 58,Т. 2. – С. 106–110.
Зібрання