Гендерно-обумовлене та домашнє насильство в Україні: реагування в умовах війни

Анотація
У статті розкрито сутність поняття «гендерно-обумовлене насильство», що визначається як крайній прояв порушення прав і свобод особистості. Окреслено особливості цього явища та його різновиди, специфіку становища постраждалих осіб під час війни. Проаналізовано діяльність загальних та спеціалізованих служб підтримки у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі в умовах існуючої реальності. Визначено роль міжнародних організацій та громадського сектору у даному питанні.
Опис
The article reveals the essence of the concept of «gender-based violence», which is defined as an extreme manifestation of the violation of individual rights and freedoms. The peculiarities of this phenomenon and its varieties, the specifics of the situation of the affected persons in the conditions of martial law are outlined. The activities of general and specialized support services in the field of prevention and counteraction of domestic violence and/or gender-based violence in the conditions of the existing reality were analyzed. The role of international organizations and the public sector in this issue is determined.
Ключові слова
Гендерно-обумовлене насильство, домашнє насильство, воєнний стан, постконфліктне врегулювання, постраждала особа, особа-кривдник, загальні та спеціалізовані служби підтримки, gender-based violence, domestic violence, martial law, post-conflict settlement, victim, perpetrator, general and specialized support services
Бібліографічний опис
Мацейко Н. Гендерно-обумовлене та домашнє насильство в Україні: реагування в умовах війни / Н. Мацейко // Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (26-27 жовтня 2022 р., м. Запоріжжя) : збірник наукових праць / укладач К. Петровська. – Запоріжжя, 2022. – С. 237-243.