Prophylactic competences of teachers-tutors

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
The aim of this article was to show the importance of competence in prophylaxis work of a teacher-educator. In the introduction to this article they were presented categories of professional competence of teachers. In the following section author discuss about the competencies they should have a teacher-educator and teacher-person who deals with prophylaxis. Given the assumptions of the modern model of prophylaxis, where the main executors of prophylaxis are primarily teachers, author show that competence in the field of knowledge and skills should be a teacher implementing school prophylaxis program. Despite the lack of standardized learning outcomes for teachers in the field of prophylaxis in the article suggested areas, in which the author's opinion, should be trained by teachers. Prophylaxis, which is carried out primarily at school, and one of its tasks is to support the education process should be carried out by professionals who should also have in addition to knowledge and skills in the field of competence of personality that predispose them to work with children and youth.
Опис
Мета статті – показати важливість компетентності у профілактичній роботі вчителя-вихователя. У вступі були представлені категорії професійної компетентності вчителів. В основній частині автор обговорює компетенції, якими повинні володіти вчитель-вихователь та вчитель-людина, яка займається профілактикою. Враховуючи припущення сучасної моделі профілактики, де основними виконавцями є, в першу чергу, вчителі, автор показує, що компетентністю у галузі знань та вмінь повинен бути вчитель, який впроваджує шкільну програму профілактики. Незважаючи на відсутність стандартизованих результатів навчання для вчителів у галузі профілактики, у статті пропонуються напрямки, в яких автор обгрунтовує свою думку щодо проходження вчителями підготовки. Профілактика, яка проводиться насамперед у школі, і одним із її завдань є підтримка навчального процесу, повинна проводитись професіоналами, які також повинні мати знання та навички у галузі компетентності особистості, що схиляють їх до роботи з дітьми та молоддю.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Śliwa S. Prophylactic competences of teachers-tutors / Śliwa Slawomir // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – Вип. 2. – С. 60–69.
Зібрання