Мотивація студентів до занять з фізичного виховання як психолого-педагогічна проблема

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті проаналізовано психолого-педагогічні аспекти мотивації студентів до занять з фізичного виховання. Визначено, що в сучасній психологічній та педагогічній літературі існують істотні розбіжності щодо визначення понять «мотив» та «мотивація». З’ясовано, що поняття «мотив» включає в себе потреби, спонукання, інтерес, захоплення, схильність, прагнення. Мотиви є відносно стійкими особистісними характеристиками людини. Мотивами можуть виступати ідеали особистості, її переконання, соціальні настанови, ціннісні орієнтації. Зазначено, що ефективність організації освітнього процесу з фізичного виховання можлива за умови врахування головних спонукальних мотивів, які визначають діяльність студента і, як результат, процес формування його мотивації до рухової активності. Основним фактором, що впливає на мотивацію до навчання студентів, є оволодіння знаннями, вміннями та навичками. Акцентовано увагу на тому, що зацікавити студента до занять фізичною культурою можна шляхами цілеспрямованого впливу на окремі мотиви і на мотиваційну сферу в цілому. Одним із найважливіших завдань формування мотивації до фізичного виховання є розвиток мотивації досягнення. На основі аналізу педагогічної літератури зроблено висновок, що становлення мотивації залежить від змісту, методів, організаційних форм і матеріальних можливостей провадження освітнього процесу у закладі вищої освіти. Визначено основні педагогічні умови, які сприятимуть ефективному формуванню й підвищенню мотивації студентів до занять фізичним вихованням: набуття знань щодо збереження, підтримки і зміцнення здоров’я, створення позитивної установки на формування потреби в здоровому способі життя; диференціація фізичного виховання. Наголошено на тому, що підтримка навчальної мотивації дозволить студентам свідомо оволодівати знаннями, формувати вміння і навички; розвивати позитивне ставлення до процесу фізичного виховання, систематично займатися фізкультурно-оздоровчими і спортивними вправами під час навчальної та позанавчальної діяльності.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Кара С. Мотивація студентів до занять з фізичного виховання як психолого-педагогічна проблема / Світлана Кара, Ірина Расторгуєва // Наукові записки БДПУ. Сер.: Педагогічні науки. – 2023. – Вип. 1. – С.256–263.
Зібрання