Психологічне проєктування життєвої компетентності сучасної студентської молоді

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Наукові перспективи
Анотація
У статті розглянуто психологічне проєктування життєвої компетентності сучасної студентської молоді. Здійснено аналіз наукових підходів, щодо розгляду поставленої проблематики. Обґрунтовано, що психологічне проєктування життєвої компетентності сучасної студентської молоді – це застосування різних психологічних методів та впливів під час освітнього процесу в закладі вищої освіти з метою формування життєвої компетентності у сучасних студентів. Визначено, що життєва компетентність – це здібності особистості (які базуються на знаннях та досвіді) з допомогою яких людина свідомо, самостійно та креативно підходить до вирішення повсякденних питань у будь-якій сфері життєдіяльності. Розроблено структуру життєвої компетентності, до якої віднесли наступні компоненти: мотиваційний компонент; емоційно-вольовий компонент; комунікативний компонент; когнітивний компонент; самооціночний компонент; рефлексивний компонент. Визначено, що: мотиваційний компонент – містить в собі інтереси, потреби, прагнення, установки та ідеали. Цей компонент є внутрішньою детермінантою поведінки і обумовлюється внутрішніми потребами особистості; мотиваційно-вольовий компонент – допомагає людині прикласти свої зусилля для досягнення поставленої мети. В поєднанні воля та вміння регулювати свій психологічний стан надають змогу виконати навіть найскладніші завдання; комунікативний компонент – це здатність особистості ясно та чітко висловлювати свою позицію, вміти арґументувати, переконувати, аналізувати, синтезувати отриману інформацію, налагоджувати міжособистісну взаємодію, організовувати та підтримувати діалог; когнітивний компонент – забезпечує отримання знань та реалізацію їх на практиці та в процесі життєдіяльності. До когнітивного компоненту відносяться: особистісні ресурси людини, які надають їй можливість вирішувати повсякденні питання у всіх сферах існування; самооціночний компонент – це здатність управляти власним життям. Це рівновага між психологічним та емоційним самовідчуттям особистості. Самооцінка – це та рушійна сила, яка допомагає людині досягти успіху в житті. Адекватна самооцінка допомагає особистості усвідомити свої бажання, оцінити свої можливості та прийняти правильне, зважене рішення; рефлексивний компонент – забезпечує осмислене ставлення людини до свого життя та діяльності. Допомагає їй усвідомлювати, аналізувати і вдосконалювати свою життєву компетентність.
Опис
The article deals with the psychological design of the life competence of modern students. An analysis of scientific approaches to the issue is carried out. It is substantiated that the psychological design of the life competence of modern student youth is the use of various psychological methods and influences during the educational process in a higher education institution to form life competence in modern students. It has been determined that life competence is a person's abilities (based on knowledge and experience) with the help of which a person consciously, independently, and creatively approaches the solution of everyday issues in any field of life. The structure of life competence is developed, which includes the following components: motivational component; emotional and volitional component; communicative component; cognitive component; selfassessment component; reflective component. It is determined that: motivational component - includes interests, needs, aspirations, attitudes, and ideals. This component is an internal determinant of behavior and is determined by the internal needs of the individual; motivational and volitional component - helps a person to make efforts to achieve the goal. In combination, the will and the ability to regulate one's psychological state make it possible to accomplish even the most difficult tasks; communicative component is the ability of a person to clearly and precisely express his or her position, to be able to argue, persuade, analyze, synthesize the information received, establish interpersonal interaction, organize and maintain a dialogue; cognitive component ensures the acquisition of knowledge and its implementation in practice and in the course of life. The cognitive component includes personal resources of a person that enable him or her to solve everyday issues in all spheres of life; self-esteem component is the ability to manage one's own life. It is a balance between the psychological and emotional self-awareness of a person. Self-esteem is the driving force that helps a person succeed in life. Adequate self-esteem helps a person to realize their desires, assess their capabilities and make the right, balanced decision; the reflective component ensures a person's meaningful attitude to their life and activities. It helps a person to realize, analyze and improve their life competence.
Ключові слова
Проєктування, життєва компетентність, молодь, студенти, designing, life competence, youth, students
Бібліографічний опис
Федорик В. В. Психологічне проєктування життєвої компетентності сучасної студентської молоді / В. В. Федорик // Наукові перспективи. Серія : Психологія. – Київ, 2023. – №4(34). – С. 568–577.
Зібрання