Застосування позитивної психотерапії як сприяння у формуванні професійно-етичних якостей студентів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті актуалізується питання про необхідність удосконалення процесу підготовки майбутніх фахівців у галузі освіти з орієнтацією на нові європейські стандарти, доводиться єдність емоційного та пізнавально-когнітивного аспектів у внутрішній структурі життєвої компетентності, обґрунтовується доцільність застосування теорії і практики позитивної психотерапії для оптимізації процесу підготовки майбутніх педагогів, пропонуються напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, центральним компонентом якого є ідея та стратегія самодопомоги. Вихідним пунктом будь-якої системи освіти є її спрямованість на всебічний і гармонійний розвиток людини. Тому підготовка вчителів, безперечно, вимагає не лише інтелектуального (академічного) інтелекту, який вимірюється IQ, але й емоційного інтелекту, який є найпоширенішою інтерпретацією здатності розпізнавати власні почуття та почуття інших з метою мотивації себе та керувати власними емоціями у стосунках з іншими в контексті самозцілення. Можна припустити, що емоційний інтелект поряд з когнітивно-інтелектуальною пізнавальною компетентністю є частиною внутрішньої структури компетентності, яка відображає соціальний, мотиваційний та функціональний компоненти. Актуальною в цьому контексті видається теорія позитивної психотерапії – новий гуманістичний метод, який орієнтований на максимальну активізацію потенціалу особистості. З точки зору засновника даного підходу пана Н. Пезешкіан, кожна людина має дві основні навички: здатність до навчання (когнітивна) і здатність любити (емоції). Остання становить сутність людини, а її Я є джерелом саморозвитку. Таким чином, формування професійних якостей тісно пов'язане з процесом набуття професійних знань і умінь. Комплексна реалізація запропонованих напрямів удосконалення сучасної педагогічної освіти у вищому навчальному закладі сприятиме, на нашу думку, формуванню у студентів бажання та вміння здобувати знання (як під час навчання у вузі, так і після закінчення навчання), і застосувати їх на практиці.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Кос О. Застосування позитивної психотерапії як сприяння у формуванні професійно-етичних якостей студентів / Ольга Кос // Наукові записки БДПУ. Сер.: Педагогічні науки. – 2023. – Вип. 1. – С.289–295.
Зібрання