Пантелеймон Куліш як образ, тема і концепт у транспозитивній ліриці ХХ століття

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті проаналізовані твори М. Зерова, Є. Маланюка і В. Базилевського крізь призму спільного образу П. Куліша. Зеров інтерпретує епізод смерті Куліша в тональності неокласичної оптимістичної історичної перспективи, Маланюк – для інвектив публіцистичного характеру, а Базилевський акцентує на його звульгаризованій радянській оцінці, на якій виростав міф про антагонізм Куліша і Шевченка. Аналізовані поезії є зразками транспозитивної лірики, де біографія використана як інтертекст задля відтворення антропоцентричної концепції та орієнтації на світову класику її авторів.
Опис
The article analyses the works by Mykola Zerov, Yevhen Malaniuk Volodymyr Bazylevskyi through the prism of the common image Panteleimon Kulish. Zerov interprets the motive for Kulish death in the tone of the neoclassical optimistic historical perspective; Malaniuk uses the text of Kulish's life for invective of a journalistic nature; Bazylevskyi emphasizes the vulgarized appraisal in Soviet criticism that created the myth of antagonism between Kulish and Taras Shevchenko. The analyzed poetry is the examples of transpositive lyrics, in which the biography is used as an intertext for the reproduction of anthropocentric concept and its authors’ orientation towards the world classics.
Ключові слова
Микола Зеров, Євген Маланюк, Володимир Базилевський, транспозитивна лірика, культуртрегер, концепція особистості, інтерпретація
Бібліографічний опис
Гальчук О. Пантелеймон Куліш як образ, тема і концепт у транспозитивній ліриці ХХ століття / Оксана Гальчук // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Вип. 14. – С. 43–52.
Зібрання