Listening as one of the ways to teach a foreign language to foreign students

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
The article, based on the analysis of the scientific literature, identifies the activity and psychological components of the audition process, which determine the success of learning a foreign language to foreign students. The significance of scientific research to increase the effectiveness of education of foreigners is due to the numerous difficulties of linguistic and extralinguistic nature, which are faced by a novice student during the inclusion in the new educational environment. The formation of communicative speech recognition competence to the level of adequate perception and understanding of the educational lecture is one of the urgent needs and conditions for the success of professional training of foreigners. The article considers the functioning particularities of the processes by which the success of information oral perception is ensured, and the difficulties caused by the insufficient level of these mechanisms’ formation for the message perception in a foreign language. The authors substantiate the emergence of the greatest in comparison with other types of speech activity mental stress and active mental activity of the student during speech recognition. According to the authors, the components separation of the oral communication perception process determines the choice of an effective system of tasks and exercises to eliminate inconsistencies in the listening mechanisms development and the necessary skills and competences formation, taking into account individual characteristics and needs of foreign students. The authors also conclude that the language training construction should take into account the past personal experience of language migrants and personal preferences that they use to acquire communicative competencies, in particular in the speech recognition. It is noted that the teacher's task is to organize and manage the student's educational activities, focusing his or her activities on achieving the desired result when solving specially organized educational tasks of varying complexity, the purpose of which is to master the subject knowledge, practical skills, development of his personality in this activities and communication with other people. The article emphasizes that the consistent formation of audition skills and competences in accordance with the basics of personal-centered and activity approach of building the language training process is one of the effective ways to achieve the required level of communicative competence in the speech recognition field.
Опис
У статті на основі аналізу наукової літератури визначено діяльнісні та психологічні компоненти процесу аудіювання, які обумовлюють успішність навчання нерідної мови іноземних студентів. Актуальність наукових пошуків підвищення результативності навчання іноземців обумовлюється чисельними труднощами лінгвістичного та екстралінгвістичного характеру, з якими стикається студент-початківець під час включення в нове освітнє середовище. Формування комунікативної компетенції аудіювання до рівня адекватного сприйняття та розуміння навчальної лекції є однією з нагальних потреб та умов успішності професійної підготовки іноземців. У статті розглядаються особливості функціонування процесів, за допомогою яких забезпечується успішність усного сприйняття інформації, та труднощі, що викликаються недостатнім рівнем сформованості цих механізмів для сприйняття повідомлення нерідною мовою. Авторами обґрунтовується виникнення найбільшої у порівнянні з іншими видами мовленнєвої діяльності психічної напруги та активної розумової діяльності студента під час аудіювання. На думку авторів, виокремлення складових процесу сприйняття усного повідомлення визначає вибір ефективної системи завдань та вправ для усунення невідповідності розвитку механізмів аудіювання та формування необхідних навичок та вмінь, враховуючи індивідуальні особливості та потреби студентів-іноземців. Автори також приходять до висновку, що побудова мовної підготовки повинна враховувати минулий особистий досвід мовних мігрантів та особистісні вподобання, які вони застосовують для набуття комунікативних компетенцій зокрема в аудіюванні. Зазначено, що завданням викладача є організація та управління навчальною діяльністю студента, орієнтація його діяльності на досягнення бажаного результату під час вирішення студентом спеціально організованих навчальних завдань різного ступеню складності, метою яких є засвоєння студентом предметних знань, практичних умінь, навичок, розвиток його особистості в цій діяльності та спілкуванні з іншими людьми. У статті наголошується, що послідовне формування аудитивних навичок та вмінь у відповідності до основ особистісно-діяльнісного підходу побудови процесу мовної підготовки є одним з ефективних способів досягнення необхідного рівня комунікативної компетенції в області аудіювання.
Ключові слова
Foreign students, language training, speech activity, speech recognition, audition skills, personal-centered and activity approach, іноземні студенти, мовна підготовка, мовленнєва діяльність, аудіювання, аудитивні вміння, особистісно-діяльнісний підхід
Бібліографічний опис
Ushakova N. Listening as one of the ways to teach a foreign language to foreign students / Natalіia Ushakova, Olha Artiomova // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – Вип. 3. – С. 395–404.
Зібрання