Сучасні івент-технології в музичному мистецтві : силабус на 2023-2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Метою викладання освітньої компоненти «Сучасні івент-технології в музичному мистецтві» є формування у студентів сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань з івент-технологій, вивчення теоретичних та практичних основ івент- технологій, опанування навиками професіонального планування, організації подій в службовому, суспільному та приватному житті, включаючи розробку концепції і програми, а також вивчення ефективності проведеного івент заходу. Предметом вивчення освітньої компоненти є загальнотеоретичні положення концепції управління та організації івент заходів і спеціальні принципи, які дозволяють на практиці застосовувати отримані знання. Основними завданнями вивчення освітньої компоненти «Сучасні івент-технології в музичному мистецтві» є • формування у студентів цілісної уяви про event-технології, як окрему форму діяльності; розуміння сутності поняття event. Визначення класифікації подій, цілей та завдань подієвих заходів; опанування основами методології дослідження виняткових подій та технологіями розробки програми івент; • вивчення особливостей організації івент заходів; • оволодіння методами оцінки результатів івент-заходів.
Опис
Базова література 1. Зеленська Л. Івент-менеджмент: словник-довідник організатора заходів. К. : НАКККІМ, 2015. 84 с. 2. Кочубей Н. В. Соціокультурна діяльність : навчальний посібник – Суми : Університетська книга, 2015. 122 с. 3. Радіонова О.М. Конспект лекцій з курсу «Івент-технології». Харків. нац. ун-т міськ. госп- ва ім.О.М.Бекетова. Харків: ХНУМГ ім.О.М.Бекетова, 2015. 67 с. Допоміжна 4. Антоненко І.Я. Особливості розвитку та застосування Івент-менеджменту в Україні 5. Данилова В. Спеціальні художні події в процесі створення та трансляції сучасної культури, Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку Випуск 25, 2017. 6. Костюк О. Історія івенту / Теорія і практика організації спеціальних заходів. 2008. No 3. С. 17-21. 7. Назаров О.І. Цікава івентологія, або івент-ринок України в цифрах і думках 2009. No 2. С.13-14.Оборська С.В. Подієвий менеджмент у мистецтві / 8. Прес Скіп. Як пишуть і продають сценарії в США для відео, кіно і телебачення: (Пер. з англ.). М. : Вид-во РІУМФ, 2004. 400 с. 9. Романцов О.М. Event-маркетинг: Сутність та особливості організації. М.: Изд-во- Дашков и Ко. 2011. 116 с. 10. Тульчинський Г.Л. Менеджмент спеціальних подій у сфері культури: навчальний посібник СПб.: Лань, 2010. 384 с. 11. Хальцбаур У. Event-менеджмент . [пер.з нім. Т. Фоміної] М. : Эксмо, 2010. 384 с. 12. Хитрова О.А. Стан і тенденції розвитку Івент-менеджменту в Україні / Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, вип. 12, 2017, с.27-31 13.Чотири сезони івентора: кишеньковий довідник для організаторів заходів. К.: КиївЕкспоПлаза, 2008. 40 с. Інформаційні ресурси 14. Національна бібліотека України імені.В.І.Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/ 15. Офіційний сайт Міністерства культури України. – Режим доступу: www.mincult.gov.ua 16.Офіційний сайт Київської вищої школи PR-технологій. – Режим доступу: сучасному світі. К: Київський національний університет культури і мистецтв. 2014. No15. Інформаційні ресурси 14. Національна бібліотека України імені.В.І.Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/ 15. Офіційний сайт Міністерства культури України. – Режим доступу: www.mincult.gov.ua 16.Офіційний сайт Київської вищої школи PR-технологій. – Режим доступу: сучасному світі. К: Київський національний університет культури і мистецтв. 2014. No15. http://www.prschool.kiev.ua Кількість балів за видами робіт Культура і мистецтво у С.57-63 1. www.pr-liga.org.ua 2. Офіційний сайт Інституту екології масової комунікації. – Режим доступу: www.mediaecology. 3. Офіційний сайт електронного журналу Телекритика. – Режим доступу: www.telekritika.ua 4. Офіційний сайт електронного журналу Медіакритика. http://www.mediakrytyka.info 5. Carter L. Event Planning. Author House, 2007. P. 3. Event-менеджмент – организация мероприятий на высшем уровне [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pr2b.net/index.php/articles/91–listprevent
Ключові слова
Бібліографічний опис