Цифрові технології у формуванні моделей перехідних процесів в індуктивності та ємності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У сучасній системі освіти важливу роль у формуванні глибоких знань з фізики відіграє вміння студентів на якісному рівні уявляти процеси, які вивчаються. Формування в студентів умінь та навичок конструювати образні фізичні моделі, знаходити математичні залежності між фізичними величинам є однією з актуальних проблем методики навчання фізики. Наше дослідження присвячене проблемі формування в студентів-фізиків якісних уявних моделей фізичних процесів на основі навчального експерименту та цифрових технологій. Для підвищення якості навчання фізики обґрунтовується необхідність формування в майбутніх фахівців фізичних та математичних моделей процесів. На прикладі експериментального вивчення процесів, що відбуваються у колах постійного струму, які містять котушки індуктивності або конденсатори, пропонується методика формування їх уявних і математичних моделей. У дослідженні використовували цифровий вимірювальний комплекс разом з персональним комп’ютером. Доведено, що проведення фізичного експерименту з одночасним відображення результатів дослідження у вигляді таблиць і графіків сприяє формуванню на якісному рівні фізичних моделей. Для формування у студентів навичок побудови математичних моделей, пропонується використовувати програмне забезпечення, яке дозволяє аналізувати результати проведеного експерименту. Аналіз графіків процесів, що досліджуються, дозволяє підібрати математичні залежності та розраховувати необхідні коефіцієнти. Використання цифрових технологій забезпечує швидке знаходження математичних моделей. Зміни параметрів об’єктів з одночасним знаходженням відповідних математичних залежностей дає можливість студентам встановлювати взаємозв’язки між математичними символами та фізичними величинами. Такий підхід сприяє формуванню в студентів умінь знаходити математичні моделі цих процесів або об’єктів. Результати впровадження запропонованої методики довели, що використання цифрових вимірювальних комплексів в навчальному фізичному експерименті значно підвищує якість засвоєння студентами нового матеріалу.
Опис
Ключові слова
Фізичний експеримент, модель, цифрові технології, екстраструм, індуктивність, ємність
Бібліографічний опис
Шишкін Г. Цифрові технології у формуванні моделей перехідних процесів в індуктивності та ємності / Геннадій Шишкін // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – Вип. 2. – С. 330–340.
Зібрання