Силабус навчальної дисципліни «Сучасні інформаційні технології» Середня освіта (трудове навчання та технології) (сокр)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Предмет курсу: теоретико-практичні аспекти застосування сучасних інформаційних технологій в трудовому навчанні та технології. Мета дисципліни: Формування у студентів сучасних інформаційних компетенцій, які дозволять їм ефективно інтегрувати новітні технології в професійну діяльність в трудовому навчанні та технології. Завдання дисципліни: Теоретичне осмислення: Вивчити основні концепції, принципи та методи сучасних інформаційних технологій, їх призначення та можливості в трудовому навчанні та технології.  Практичний аспект: Освоєння практичних навичок роботи з сучасними інформаційними системами та програмами, які можуть бути застосовані в трудовому навчанні та технології.  Етика та безпека: Ознайомлення з етичними та правовими аспектами використання інформаційних технологій в освітньому процесі.  Інтеграція та інновації: Розробка проектів та методів інтеграції новітніх інформаційних технологій у процес навчання.  Аналіз та вибір: Навчити студентів критично аналізувати різноманітні інформаційні ресурси та вибирати найефективніші для своєї професійної діяльності.  Проходячи курс "СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ", студенти отримають знання та навички, необхідні для ефективної інтеграції сучасних технологій у професійну практику в трудовому навчанні та технології. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні набути таких компетентостей: Інтегральна компетентність (ІК) ІК.Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми загальної середньої та позашкільної освіти, що передбачає застосування теорій та методів освітніх наук і характеризується комплексністю та невизначеністю педагогічних умов організації освітнього процесу Загальні компетентності (ЗК) ЗК 7.Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості. Фахові компетентності спеціальності (ФК) ФК 8.Здатність до виявлення суперечностей, перенесення знань й умінь у нові ситуації, відмова від нав’язливих ідей, подолання інертності та надмірної критичності мислення, незалежність суджень. ФК 9.Здатність до оцінного судження, розвитку художньотворчих нахилів і здібностей, оволодіння дієвими знаннями з формотворення, колористики й орнаментики, методикою креативного пошуку, образною мовою пластичного мистецтва та технологіями художньої обробки матеріалів Та демонструвати такі результати навчання: ПР 10. Демонструвати знання теоретичних основ процесів навчання, виховання та розвитку особистості здобувачів загальної середньої та позашкільної освіти. ПР 19. Володіти основами професійної культури, здійснювати підготовку та редагування текстів професійного змісту державною мовою.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис