Акмеологічний аспект професійної діяльності майстрів виробничого навчання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті розкрито сутність акмеологічного підходу в освітній галузі, який обрано для створення умов, що спонукають особистість до саморозвитку, самоорганізації та відповідно професійного самовдосконалення d досягненні оптимального рівня професійного розвитку. Визначено внутрішні умови досягнення професійного акме майстрів виробничого навчання: позитивна мотивація на досягнення очікуваних результатів з високим рівнем домагань та самореалізації; спрямованість на висхідну траєкторію професійного шляху; продуктивна активність у виконанні професійних функцій; прагнення до збереження та примноження своїх досягнень; здатність мобілізувати потенційні можливості (мотиваційні, інтелектуальні, операційно-діяльнісні, емоційно-вольові) та відновлюватися після фізичного та психологічного навантаження. Визначено зовнішні умови появи акме майстрів виробничого навчання: допомога в оволодінні засобами, необхідними для розвитку педагогічного мислення, творчості, індивідуальності особистості її духовного потенціалу; забезпечення реалізації особистісно і соціально значущих перспектив у професійній діяльності; стимулювання процесу самовдосконалення; посилення інтеграційної ролі акме-психологічного супроводу як цілісного й безперервного процесу вивчення, аналізу, формування, розвитку, саморозвитку й корекції особистості фахівця; розробка й реалізація відповідного змісту, моделей, алгоритмів акмеологічних технологій, адекватних засобів методичного забезпечення, діагностики й оцінки динаміки професійного розвитку. Схарактеризовано інструментарій накопичення результатів професійної діяльності в контексті акме. Зокрема, акмеограма, у якій зазначаються види професійної діяльності та якості особистості, що сприяють не просто до отримання майстрами виробничого навчання соціально необхідного результату, але й забезпечують поступальний розвиток і професійне вдосконалення, просування до високих рівнів професіоналізму; портфоліо як опис у довільній формі освітніх та професійних здобутків майстрів виробничого навчання, який включає відомості про основні етапи діяльності, професійного вдосконалення, включно з досягнутими результатами, інформацію про участь у проєктах, публікації, методичні розробки тощо.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Черемісіна Т. Акмеологічний аспект професійної діяльності майстрів виробничого навчання / Таїсія Черемісіна // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – Вип. 3. – С. 234–240.
Зібрання