Cинтез мистецтв як інновація в процесі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Стаття присвячена розгляду основних проблем і перспектив розвитку концепції синтезу мистецтв у контексті мистецької освіти майбутнього вчителя початкової школи. Відображено, що впровадження концепції синтезу мистецтв у мистецьку освіту вчителя початкової школи трактується як феномен, зумовлений процесами глобалізації, що охоплює всі сфери сучасного суспільства. Визначено, що глобальне мислення вимагає нових способів інтегрування та сучасної подачі інформації, що, у свою чергу, зумовлює новий зміст, форми та методи мистецької освіти. У статті зосереджено увагу на тому, що синтез мистецтв має загальні риси еволюційного процесу у творчості та освіті, який сприяє комплексному опануванню майбутніми вчителями початкової школи різноманітних аспектів навколишньої дійсності засобами духовної та культурної спадщини. Зроблено висновок, що вдосконалення та оновлення методологічного підґрунтя в контексті синтезу мистецтв буде сприяти оптимізації мистецької підготовки майбутнього фахівця початкової освіти та ефективному формуванню його загальнокультурної компетентності. Зосереджено увагу на необхідності застосування системи підходів до впровадження концепції синтезу мистецтв у художньо-естетичній підготовці здобувача вищої освіти зі спеціальності 013 Початкова освіта. Зроблено висновок, що оптимальною структурою системи методологічних підходів до впровадження концепції синтезу мистецтв у художньо-естетичній підготовці майбутнього вчителя початкової школи буде така, що органічно поєднує інтегративний, креативний, культурологічний, діяльнісний, особистісний, аксіологічний підходи. Аргументовано, що домінантним елементом ув структурі цієї системи є інтегративний підхід, який визначає вектори інших методологічних підходів та є вихідним чинником для визначення педагогічних ознак і якісних характеристик комплексного освітнього простору в цілому. На підставі теоретико-емпіричного дослідження проаналізовано спільні функції, які виконує в освітньому процесі педагогічного закладу вищої освіти система вищезазначених підходів. У результаті дослідження було зроблено висновок, що стратегія синтезу мистецтв у мистецькій освіті дозволяє предметно реалізовувати сучасні соціокультурні цінності в процесі художньо-естетичної діяльності майбутнього вчителя початкової школи.
Опис
The article is dedicated to the examination of the main problems and prospects of developing the concept of arts synthesis in the context of artistic education of a future primary school teacher. It is reflected that the introduction of the concept of arts synthesis into the artistic education of a primary school teacher is interpreted as a phenomenon caused by the processes of globalization, which embraces all the spheres of modern society. It is determined that global thinking requires new ways of integration and modern presentation of information, which, in turn, conditions the new content, forms and methods of artistic education. The article focuses on the fact that the synthesis of arts has common features of an evolutionary process in creativity and education, which contributes to the comprehensive acquisition by future primary school teachers of various aspects of the surrounding reality by means of spiritual and cultural heritage. It is concluded that the improvement and updating of the methodological basis in the context of the synthesis of arts will contribute to the optimization of artistic training of a future specialist in primary education and effective formation of his/her general cultural competence. Attention is focused on the need for the adoption of a system of approaches to implement the concept of synthesis of arts in the artistic and aesthetic training of a higher education applicant in program subject area 013 Primary Education. It is concluded that the optimal structure of the system of methodological approaches for the application of the concept of arts synthesis in the artistic and aesthetic training of a future primary school teacher will be the one that organically combines integrative, creative, culturological, activity, personal and axiological approaches. It is argued that the dominant element in the structure of this system is an integrative approach that determines the vectors of the other methodological approaches and is the initial factor for determining the pedagogical indications and qualitative characteristics of comprehensive educational space as a whole. On the basis of the theoretical and empirical research, the mutual functions are analysed that the system of the above-mentioned approaches carries out in an educational process of a pedagogical higher educational institution. As a result of the research, it was concluded that the strategy of synthesis of arts in artistic education allows to implement modern sociocultural values as an object in the process of artistic and aesthetic activity of a future primary school teacher.
Ключові слова
Синтез мистецтв, інтеграція мистецтв в освітньому просторі педагогічного закладу вищої освіти, мистецька освіта вчителя початкової школи, загальнокультурна компетентність учителя початкової школи, методологічні підходи в мистецькій освіті, інтегративний підхід
Бібліографічний опис
Малицька О. Cинтез мистецтв як інновація в процесі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи / Олена Малицька // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – Вип. 3. – С. 329–334.
Зібрання