Кафедра психології

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 18
 • Документ
  Вступ до спеціальності : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік
  (БДПУ, 2024) Горецька, Олена Віталіївна
  Мета та предмет курсу: розкрити здобувачам вищої освіти перспективи і шляхи оволодіння професійною діяльністю практичного психолога; сприяти підготовці першокурсників до психологічної практики; особистісному зростанню та професійному становленню як майбутніх практичних психологів. Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є: формування у здобувачів вищої освіти загального уявлення про зміст, характер і специфіку їхньої майбутньої професійної діяльності; ознайомлення зі змістом професійної та особистісної підготовки практичного психолога; ознайомлення зі змістом діяльності практичного психолога, зокрема з такими основними її видами як психологічна просвіта, психологічна профілактика, психодіагностика, психокорекція, психологічне консультування; виявлення особливостей діяльності практичного психолога в різних професійних сферах; розкриття морально-етичних принципів діяльності практичного психолога; ознайомлення з кваліфікаційними вимогами, правами та обов’язками практичного психолога; сприяння формуванню професійної спрямованості особистості майбутнього практичного психолога, розвитку його загальної культури та ерудиції.
 • Документ
  Психологія стресу : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік
  (БДПУ, 2023) Сердюк, Наталія Іванівна
  Метою викладання навчальної дисципліни «Психологія стресу» є формування теоретичних знань про психологічну сутність стресу, причини виникнення та механізми розвитку, а також практичної підготовки для забезпечення психологічної допомоги у напрямах: діагностики, психопрофілактики та корекції. Основними завданнями вивчення дисципліни «Психології стресу» є: 1) засвоєння студентами різних підходів до поняття стресу та причин його виникнення; 2) формування знань про різні форми стресу та динаміку їх прояву; 3) ознайомлення із механізмами впливу стресу на поведінкові та емоційні прояви особистості; 4) оволодіння прийомами комплексної діагностики особистості, психологічної корекції стресу, прийомами саморегуляції та індивідуальної профілактики стресу.
 • Документ
  Психологічна служба в закладах освіти : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік
  (БДПУ, 2023) Сердюк, Наталія Іванівна
  Мета та предмет курсу: - ознайомити здобувачів освіти з призначенням та організацією психологічної служби в системі освіти, розкрити умови психологічного забезпечення навчально-виховного процесу та здійснення психологічного супроводу розвитку та життєдіяльності учнів протягом навчання в школі; - сприяти особистісному зростанню та професійному становленню майбутніх практичних психологів. Основними завданнями вивчення дисципліни «Психологічна служба» є: 1) сприяти набуттю майбутніми практичними психологами теоретичних знань з питань: призначення та основних функцій психологічної служби, а також шляхів її розбудови в сучасних умовах; особливостей організації психологічної служби в освітніх закладах; основних принципів та видів діяльності практичних психологів; 2) сприяти формуванню у майбутніх практичних психологів: професійних навичок та умінь роботи з документально-методичними матеріалами; навичок та умінь розробки плануючої документації; навичок та умінь розробки, підготовки та проведення психологічних просвітницьких та профілактичних заходів; 3) сприяти вихованню у майбутніх практичних психологів професійної компетентності.
 • Документ
  Психологія спортивного колективу : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік
  (БДПУ, 2023) Сердюк, Наталія Іванівна
  Метою навчальної дисципліни є ознайомлення з системою основних понять психології спортивного колективу, з психологічною характеристикою спортивного колективу, з процесом становлення спортивного колективу, з роллю тренера в формуванні спортивного колективу, сформувати уявлення про місце і роль відповідних методик в системі психологічного вивчення спортивного колективу. Основними завданнями вивчення дисципліни психологія спортивного колективу є: · вивчити психологічні особливості спортивного колективу, роль лідера в спортивному колективі; · розкрити психологічні особливості міжособистісних стосунків спортсменів в спортивному колективі; · схарактеризувати роль тренера в формуванні спортивного колективу · оволодіти навичками впливу на спортивний колектив та особистість юного спортсмена.
 • Документ
  Робота психолога з травмою : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік
  (БДПУ, 2023) Сердюк, Наталія Іванівна
  Метою викладання навчальної дисципліни «Робота психолога з травмою» є формування теоретичних знань про психологічну сутність травми, типологія травм, причини її виникнення та механізми розвитку, а також практичної підготовки для забезпечення психологічної допомоги особистості з травмою. Основними завданнями вивчення дисципліни «Робота психолога з травмою» є: 1) засвоєння студентами поняття травма, її види та причин виникнення; 2) формування знань про основні симптоми травми та динаміку їх прояву; 3) ознайомлення із методами діагностики травми 4) оволодіння практичним інструментарієм роботи з травмою.