Дослідження здібностей у навчальній роботі зі студентами-психологами

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті висвітлені особливості та хід застосування дослідницького підходу до вивчення здібностей у навчальній роботі зі студентами-психологами. Здійснений огляд наукових публікацій за обраною темою; з’ясовані підходи до вивчення здібностей; розглянуті особливості засвоєння з позицій різних підходів; висвітлена специфіка залучення студентів до цього процесу. Експеримент полягав у розробці та реалізації оптимального підходу до ознайомлення студентів із дослідженням здібностей, який би дозволив поєднати наявні знання з теми на певній раціональній основі, подати їх доступно й у відповідній логічній послідовності, виходячи з потреб у таких знаннях, наявного рівня знань і чинних вимог до професійної підготовки психологів. У проведеному експерименті передбачено як аналітичну, так і практичну складову; він організований та проведений викладачем, проте з максимально повним залученням студентів. В аналітичній частині дослідження здійснено опрацювання матеріалу з даної теми: з’ясовані незрозумілі положення, здійснено уточнення та конкретизацію певних моментів тощо. Студенти мали виявити вміння самостійно опрацьовувати матеріал, призначений для вивчення, а також залучатися до процесу вирішення питань, винесених на розгляд. Практична частина дослідження реалізовує демонстрацію можливостей роботи зі здібностями в практиці психолога: як діагностики особливостей, так і розвитку показників; виконується, головним чином, під час практичних занять. Передбачена також можливість за необхідності давати студентам індивідуальні творчі завдання для позааудиторної роботи. Результатом проведеної навчально-дослідницької роботи стало те, що студенти не лише краще зрозуміли роль здібностей у повсякденному житті, навчальній і професійній діяльності, їхнє призначення, особливості та прояви, а також з’ясували можливості розвитку та застосування здібностей у майбутній професійній діяльності. Вони опанували підходи і теорії, з якими ознайомилися на лекційних заняттях, у практичній діяльності, яка наближена до повсякденної роботи психолога. Зроблені висновки з проведеної роботи й визначені перспективи подальших досліджень.
Опис
The article highlights the features and course of application of the research approach to the study of abilities in educational work with students-psychologists. A review of scientific publications on the selected topic; approaches to the study of abilities are clarified. Features of studying of abilities from positions of various approaches are considered. The specifics of involving students in the study of abilities are highlighted. The research consisted in the development and implementation of an optimal approach to acquainting students with the study of abilities, which would combine existing knowledge on this topic on a rational basis, present them in an appropriate logical sequence, based on their needs for such knowledge, existing level of knowledge and current requirements for professional training of psychologists. The study provides both analytical and practical components; it is organized and conducted by the teacher, but with the fullest possible involvement of students. In the analytical part of the study, the material on this topic was processed: unclear provisions were clarified, certain points were clarified and concretized, etc. Students must show the ability to independently process the material intended for study, as well as to be involved in the process of resolving issues submitted for consideration. The practical part of the study implements the demonstration of the possibilities of working with abilities in the practice of a professional psychologist: both the diagnosis of features and the development of indicators; performed mainly during practical classes. There is also an opportunity, if necessary, to ask students individual creative tasks for extracurricular activities. The result of the research work was that students not only better understood the role of abilities in everyday life, educational and professional activities, their purpose, features and manifestations, but also found out the possibilities of developing and applying abilities in future professional activities. They mastered the approaches and theories, which were introduced in lectures, in practical activities, which is close to the daily work of a psychologist. The conclusions from the carried-out work are made and prospects of the further researches in this direction are outlined.
Ключові слова
Освітній процес, підготовка майбутніх психологів, дослідження здібностей, дослідницький підхід у навчальній діяльності, розвиток здібностей
Бібліографічний опис
Вінтюк Ю. Дослідження здібностей у навчальній роботі зі студентами-психологами / Юрій Вінтюк // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – Вип. 3. – С. 215-223.
Зібрання