Теоретичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування толерантності в учнів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті зроблено спробу теоретично обґрунтувати зміст теоретичної підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування толерантності учнів як актуальну проблему. Педагог має бути не лише компетентним фахівцем у галузі початкової освіти, а й творчою особистістю, здатною організувати навчання молодших школярів на засадах педагогіки співробітництва, дитиноцентризму, гуманізму, толерантності. Концепція Нової української школи спрямовує сучасного вчителя на побудову такого освітнього середовища, у якому відносини будуються на основі спільності інтересів, цілей, солідарності, взаємоповаги й довіри. толерантність молодших школярів може сформувати тільки надзвичайно моральний педагог, який володіє принципами й прийомами спілкування, здатний бачити в кожному повноцінну особистість, цілісно сприймати її як індивідуальну й неповторну, а також здатного до саморозвитку й самовдосконалення. Авторами визначено суть толерантності в різних галузях науки. Сучасні філософи розуміють толерантність як моральну якість особистості, що характеризує терпиме відношення до інших людей, незалежно від їхньої етнічної, національної або культурної приналежності; терпиме відношення до інших поглядів, звичок. Психологи тлумачать толерантність як стійкість до конфліктів, готовність до діалогічного спілкування з людьми, які викликають негативну реакцію; здатність індивіда в проблемних ситуаціях активно взаємодіяти із зовнішнім середовищем для успішної адаптації, недопущення конфронтації й розвитку позитивних взаємин з оточенням. У педагогічних дослідженнях підходи до толерантності визначаються у двох аспектах: діалогічність як форма вияву толерантності, взаємодія в умовах мультикультурності. Толерантність учителя початкової школи виявляється в робочій обстановці під час взаємодії з усіма учасниками освітнього процесу, обумовлена життєвим досвідом, властивостями характеру, моральними принципами, й передбачає використання всіх засобів для досягнення комунікативної мети. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування толерантності в молодших школярів буде ефективнішою, якщо цей процес забезпечуватиметься спеціально розробленим комплексом завдань, які передбачають вироблення практичних умінь і навичок розвивати толерантність в учнів. Саме цьому присвячуватимуться подальші наукові розвідки з проблеми дослідження.
Опис
An attempt in theory to ground maintenance of theoretical preparation of future teachers of initial school to forming of tolerance of students as an issue of the day is done in the article. A teacher must be not only a competent specialist in industry of primary education but also creative personality able to organize the studies of junior schoolchildren on principles of pedagogics of collaboration, to humanism, tolerance. Conception of New Ukrainian school sends a modern teacher to the construction of such educational environment, in that relations are built on the basis of community of interests, aims, solidarity and trust. tolerance of junior schoolchildren can form only an extraordinarily moral teacher that owns principles and receptions of commonunication is capable to see valuable personality in each, integrally to perceive her as individual and unique, and self-perfection. Essence of tolerance is certain authors in different areas of science. Modern philosophers understand tolerance as moral quality of personality that characterizes tolerant attitude toward other people, regardless of their ethnic, national or cultural belonging; tolerant attitude is toward other looks, habits. Psychologists interpret tolerance as firmness to the conflicts, readiness to the dialogic intermingling with people that cause a negative reaction; ability of individual in problem situations actively to co-operate with an environment for successful adaptation, non-admission of confrontation and development of positive mutual relations from surroundings. n pedagogical researches, going near tolerance is determined in two aspects: dialogue as a form of display of tolerance, co-operation in the conditions of multiculturalness. Tolerance of teacher of initial school appears in a working situation during co-operating with all participants of educational process, conditioned by vital experience, character properties, moral principles, and envisages the use of all facilities for the achievement of communicative aim. Preparation of future teachers of initial school to forming of tolerance junior schoolchildren will have more effective, if this process will be provided by the specially worked out complex of tasks that envisage making of practical abilities and skills to develop tolerance for students. Exactly further scientific secret services will be dedicated it on issue of research.
Ключові слова
Толерантність, підготовка майбутніх учителів початкової школи, толерантність учителя початкової школи
Бібліографічний опис
Попова О. Теоретичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування толерантності в учнів / Ольга Попова, Анжеліка Лесик // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – Вип. 3. – С. 381–387.
Зібрання