Експериментальне дослідження формування мотиваційно-ціннісного компонента готовності майбутніх інженерів-педагогів харчової галузі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Актуальнi питання гуманiтарних наук
Анотація
У статті визначено зміст мотиваційно-ціннісного компонента як складника готовності майбутніх інженерів-педагогів харчової галузі до творчої професійної діяльності; обрано та схарактеризовано діагностичний інструментарій сформованості готовності майбутніх інженерів-педагогів харчової галузі до творчої професійної діяльності; встановлено наукову достовірність отриманих результатів експериментального дослідження. Визначено, що зміст мотиваційно-ціннісного компоненту готовності майбутніх інженерів-педагогів харчової галузі до творчої професійної діяльності відображає внутрішнє прийняття цілей професійної діяльності, спрямованість на виконання її завдань, основних професійних функцій, що відповідають певним видам професійної діяльності у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та вирізняються креативним наповненням; інтерес до пошуку нестандартних способів розв’язання спеціалізованих задач та практичних проблем у сфері професійної діяльності; стійке прагнення досягати очікуваних результатів на основі ціннісних орієнтирів, етичних норм, переконань та професійних установок. Встановлено, що оцінку сформованості мотиваційно-ціннісного компонента готовності майбутніх інженерів-педагогів харчової галузі до творчої професійної діяльності можна здійснити за двома критеріями – мотиваційним та етико-професійним – шляхом використання опитувальника «Шкала академічної мотивації» та психодіагностичного тесту «Добро і зло». Доведено, що результати педагогічного експерименту вказують на позитивну динаміку в експериментальних групах щодо збільшення кількості майбутніх інженерів-педагогів харчової галузі, які на творчому рівні демонструють сформованість мотиваційно-ціннісного компоненту готовності до творчої професійної діяльності (на 16,8%), зменшення кількості майбутніх інженерів-педагогів харчової галузі, у яких рівень сформованості мотиваційно-ціннісного компонента готовності до творчої професійної діяльності характеризується як інтуїтивний (на 11,2%).
Опис
The article defines the content of the motivational and value component as a component of the readiness of future food industry engineers-teachers for creative professional activity; the diagnostic toolkit of the formation of readiness of future food industry engineers-teachers for creative professional activity was selected and characterized; the scientific reliability of the obtained results of the experimental research has been established. It was determined that the content of the motivational and value component of the readiness of future food industry engineers-teachers for creative professional activity reflects the internal acceptance of the goals of professional activity, the Focus on fulfilling its tasks, the main professional functions corresponding to certain types of professional activity in professional (vocational-technical) educational institutions and are distinguished by creative content; interest in finding non-standard ways of solving specialized tasks and practical problems in the field of professional activity; persistent desire to achieve expected results based on value guidelines, ethical norms, beliefs and professional attitudes. It was established that the assessment of the formation of the motivational and value component of the readiness of future food industry engineers-teachers for creative professional activity can be carried out according to two criteria – motivational and ethical-professional – by using the questionnaire «Academic Motivation Scale» and the psychodiagnostic test «Good and Evil». It is proved that the results of the pedagogical experiment indicate a positive dynamic in the experimental groups regarding an increase in the number of future food industry engineers-teachers, who at the creative level demonstrate the formation of the motivational and value component of readiness for creative professional activity (by 16,8%); a decrease in the numer of future food industry engineers-teachers, in which the level of formation of the motivational and value component of readiness for creative professional activity is characterized as intuitive (by 11,2%).
Ключові слова
мотиваційно-ціннісний компонент, готовність, інженер-педагог, харчова галузь, motivational and value component, readiness, engineer-teacher, food industry
Бібліографічний опис
Кривильова О. А. Експериментальне дослідження формування мотиваційно-ціннісного компонента готовності майбутніх інженерів-педагогів харчової галузі / О. А. Кривильова, О. Ю. Курило // Актуальнi питання гуманiтарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2023. – Вип. 60, т. 2. – С. 284–290.
Зібрання