Специфіка професійної діяльності вчителя-логопеда в сільській місцевості

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах
Анотація
У статті розкрито специфіку професійної діяльності вчителя-логопеда в сільській місцевості, визначено фактори, які її зумовлюють. Відзначено, що, не дивлячись на достатньо велику увагу, яка приділяється в дослідженнях з’ясуванню специфіки професійної діяльності вчителя-логопеда, вони жодним чином не враховують відмінностей життєвого середовища сільського та міського населення. З урахуванням виявлених факторів доведено, що необхідність підвищення доступності до корекційно-розвиткових послуг для дітей з порушеннями мовлення, які мешкають у сільській місцевості, і перш за все у віддалених від опорних закладів освіти сільських населених пунктах, вимагає від вчителя-логопеда дещо по іншому вибудовувати роботу у цьому напрямку. Наголошується, що впровадження інклюзивного навчання, у тому числі у закладах освіти, найбільш доступних і наближених до місця проживання дітей з особливими освітніми потребами, надання у процесі такого навчання корекційно-розвиткової допомоги дітям з порушеннями мовлення, змушує кардинально переглянути вимоги, які висуває суспільство до професійної підготовки вчителів-логопедів, на яких покладається організація такої допомоги в умовах села. Зауважено, що важливою умовою забезпечення прав і можливостей дітей з особливими освітніми потребами, наближення місця навчання до їхнього місця проживання, надання у процесі такого навчання корекційно-розвиткової допомоги дітям з порушеннями мовлення є розв’язання на рівні підготовки майбутніх вчителів-логопедів в закладах вищої освіти проблем, пов’язаних з формуванням у них готовності до професійної діяльності в сільській місцевості. Відзначено, що існуюча модель підготовки вчителя-логопеда, нажаль, цього не передбачає. Звертається увага, що процес формування готовності майбутніх вчителів-логопедів до професійної діяльності в сільській місцевості слід сприймати як складову їх загальної підготовки. Додатково набуті компетентності у цьому випадку цілком логічно розглядати як підґрунтя і суттєву передумову ефективності професійної діяльності вчителя-логопеда в закладах освіти сільської місцевості. Як наслідок, в контексті сучасного розуміння сутності спеціальної освіти актуалізується проблема формування у них готовності до професійної діяльності в сільській місцевості.
Опис
The article reveals the specifics of the professional activity of a speech therapist in rural areas, identifies the factors that cause it. It is noted that, despite the rather large attention paid in the studies to clarify the specifics of the professional activity of a speech therapist, they in no way take into account the differences in the living environment of the rural and urban population. Taking into account the identified factors, it has been proved that the need to increase the availability of correctional and developmental services for children with speech disorders living in rural areas, and especially in rural areas remote from supporting educational institutions, requires a speech therapist to arrange work in this direction somewhat differently. It is noted that the introduction of inclusive education, including in educational institutions, the most accessible and close to the place of residence of children with special educational needs, the provision of corrective and developmental assistance in the process of such education for children with speech impairments, forces a radical review of the requirements that society puts forward professional training of speech therapists who are responsible for organizing such assistance in rural areas. It is noted that an important condition for ensuring the rights and opportunities of children with special educational needs, approaching the place of study in places of residence, and providing corrective and developmental assistance to children with speech impairments during such training is to solve problems at the level of training of future speech therapists in higher education institutions, related to the formation of their readiness for professional activities in rural areas. It is noted that the existing model of speech therapist teacher training, unfortunately, does not provide for this. Attention is drawn to the fact that the process of formation of the readiness of future speech therapists for professional activities in rural areas should be taken as a component of their general training. In this case, it is quite logical to consider the additionally acquired competencies as the basis and essential prerequisite for the effectiveness of the professional activity of a speech therapist in educational institutions in rural areas. As a result, in the context of a modern understanding of the essence of special education, the problem of the formation of their readiness for professional activity in rural areas is actualized.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Мицик Г. М. Специфіка професійної діяльності вчителя-логопеда в сільській місцевості / Г. М. Мицик // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. –2020. – № 70, т. 3. – С. 33–38,
Зібрання