Регулювання інституту старост в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Науково-практичний журнал Регіональна економіка та управління, Видавничий дім «Гельветика»
Анотація
У статті проаналізовано особливості існування інституту старост у 2015–2020 рр., узагальнено та систематизовано ключові проблеми у функціонуванні інституту старост в Україні: стосовно поняття «старостинський округ», призначення та звільнення старост, формування старостинських округів. Проаналізовано досвід заснування та функціонування об’єднаних територіальних громад Запорізької області. У статті акцентується увага на законодавчих прогалинах щодо регулювання діяльності старост. Запропоновано заходи на законодавчому та нормативному рівнях щодо удосконалення роботи інституту старост в Україні.
Опис
The article analyzes the peculiarities of the existence of the institute of headmen in 2015–2020, summarizes and systematizes the key problems in the functioning the Institute of headmen in Ukraine: the concept of "headmen district", appointment and dismissal of headmen, the formation of headmen districts. The experience of the establishment and functioning of the united territorial communities of Zaporizhzhia region is analyzed. The article focuses on legislative gaps in regulating the activities of headmen. Measures at the legislative and regulatory levels to improve the work of the institute of headmen in Ukraine are proposed.
Ключові слова
місцеве самоврядування, старости, органи місцевого самоврядування, інститут старост, об’єднані територіальні громади, local self-government, headmen, local self-government bodies, Institute of headmen, united territorial communities
Бібліографічний опис
Леміш К. М. Регулювання інституту старост в Україні / К. М. Леміш, С. В. Захаревич // Регіональна економіка та управління : науково-популярний журнал. – Видавничий дім «Гельветика», 2020. - №4 (30). - С. 59-64.
Зібрання