Елементи комп’ютерної підтримки навчання математичної логіки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Стаття містить аналіз окремих етапів дослідження методичної проблеми розробки компонентів ефективної комп’ютерно-орієнтованої методичної системи навчання дисципліни «Математична логіка», яка передбачена освітньо-професійною програмою підготовки учителів математики в педагогічному закладі вищої освіти. Розглянуто методичні та процесуальні питання спрощення логічних виразів при проєктуванні контактних схем у математичному програмному середовищі Derive. Наведено приклади розв’язування окремих типових задач курсу математичної логіки з відповідними обчислювальними реалізаціями в математичному програмному середовищі Derive. Здійснено стислий огляд наукової, навчальної та методичної літератури, яка використовується під час викладання курсу математичної логіки, обґрунтовано доцільність використання математичних програмних засобів під час опрацювання змісту зазначеної дисципліни. Вказано на вкрай важливе значення розв’язання методичної та наукової проблеми розробки та апробації інноваційно-орієнтованих компонентів методичної системи навчання математичних дисциплін, що є вагомою передумовою фахової підготовки нової генерації сучасних висококваліфікованих вчителів математики. Сформульовано положення про доцільність розробки алгоритмічних складників формувального та підсумкового оцінювання освітньої діяльності здобувачів вищої педагогічної освіти, фахова підготовка яких передбачає засвоєння дисциплін математичного циклу. Звернуто увагу на доцільність методично підготовленого застосування математичних середовищ у процесі навчання математичної логіки, яке сприяє розв’язанню проблеми формування в студентів як фахових предметних, так і загальних компетентностей, включаючи інформаційно-цифрову. Методичні рекомендації, подані в статті, можуть бути корисними учням та студентам для організації та активізації самостійної навчальної діяльності, учителям середніх навчальних закладів, керівникам факультативної та гурткової роботи з учнями, викладачам курсу математичної логіки педагогічних закладів вищої освіти.
Опис
Ключові слова
Висловлення, алгебра висловлень, логічні операції над висловленнями, відношення логічного слідування на базі алгебри висловлень, контактна схема, логічні закони алгебри висловлень, тавтологія, правила виведення на базі алгебри висловлень, логічний аналіз міркувань та суджень
Бібліографічний опис
Красножон О. Елементи комп’ютерної підтримки навчання математичної логіки / Олексій Красножон // Наукові записки БДПУ. Сер.: Педагогічні науки. – 2022. – Вип. 3. – С.314–322.
Зібрання