Нормативно-правове регулювання інклюзивної освіти в Україні: періодизація та особливості

Анотація
Стаття висвітлює розвиток інклюзивної освіти в Україні з акцентом на трансформаційний період, починаючи з 2022 року, та особливості її реалізації в умовах глобальних і внутрішніх викликів. В історичному контексті розглядаються етапи розвитку інклюзивної освіти, з особливим наголосом на стратегічних змінах та адаптаціях, ініційованих соціополітичною ситуацією та необхідністю врахування потреб усіх дітей. У статті акцентовано увагу як на педагогічному, так і на соціально-політичному аспекті інклюзивної освіти, яка в умовах кризи та воєнного стану перетворюється на механізм соціального включення та захисту прав дітей з особливими освітніми потребами.
Опис
The article illuminates the development of inclusive education in Ukraine, with a focus on the transformational period starting from 2022 and the peculiarities of its implementation amid global and internal challenges. Historical context reviews the stages of forming inclusive education, with a special emphasis on strategic changes and adaptations initiated by the socio-political situation and the necessity to consider the needs of all children. The article emphasizes not only the pedagogical but also the socio-political aspect of inclusive education, which, in conditions of crisis and wartime, becomes mechanism for social inclusion and the protection of the rights of children with special educational needs.
Ключові слова
інклюзивна освіта, діти з особливими освітніми потребами, особливі освітні потреби, заклади освіти, періодизація нормативно-правового регулювання, inclusive education, children with special educational needs, special educational needs, educational institutions, periodization of legal regulation
Бібліографічний опис
Попова А. Нормативно-правове регулювання інклюзивної освіти в Україні: періодизація та особливост / А. Попова, Є. Линдіна // Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти : зб. наук. тез V Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (25-26 жовтня 2023 року) / уклад. К. В. Петровська– Запоріжжя : БДПУ, 2023. - С. 100-104.