Раннє втручання: нормативно-правовий аспект

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
У статті розглянуто окремі аспекти організації раннього втручання як моделі міждисциплінарної сімейно-центрованої допомоги дітям віком до 3 років з ідентифікації проблем здоров’я та розвитку; забезпечення допомоги й підтримки у випадку виникнення будь-яких труднощів; передбачення та превенцію можливих вторинних порушень. Акцентовано увагу на державній нормативно-правовій базі щодо організації послуг раннього втручання.
Опис
The article considers certain aspects of the organization of early intervention as a model of interdisciplinary family-centered assistance to children under the age of 3 on the identification of health and development problems; providing assistance and support in case of any difficulties; prediction and prevention of possible secondary disorders. Attention is focused on the state regulatory framework for the organization of early intervention services.
Ключові слова
раннє втручання, рання соціальна реабілітація, інноваційні моделі, сімейно-центрована допомога, early intervention, early social rehabilitation, innovative models, family-centered care
Бібліографічний опис
Захарова Н. Раннє втручання: нормативно-правовий аспект / Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (23-24 жовтня 2019 р., м. Бердянськ) : збірник наукових статей / Бердянський державний педагогічний університет ; укладач Петровська К. В. – Бердянськ, 2019. – С. 22–27.