Критерії, показники та рівні сформованості професійно-комунікативної культури майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У статті подано уточнене визначення професійно-комунікативної культури майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти, зазначено її структурні компоненти. На основі інтеграції досліджень з педагогіки, психології та лінгвістики подано опис визначених у ході дослідження критеріїв, показників та рівнів сформованості професійно-комунікативної культури майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. Подано стисле обґрунтування та характеристику визначених критеріїв (мотиваційного, когнітивного, особистісного та діяльнісного), відповідних показників. Виокремлено рівні сформованості професійно-комунікативної культури майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти: високий, достатній, середній, низький.
Опис
The article provides a clarified definition of the professional-communicative culture of future preschool teachers, and its structural components. On the basis of the research’s integration in pedagogy, psychology and linguistics, a description of the criteria, indicators and levels of the professional-communicative culture formation of future preschool educators was defined during the study. Brief justification and characterization of defined criteria and relevant indicators are presented: motivational criterion (indicators: internal need to master professional-communicative culture; structure of value orientations of personality; professional orientation of personality); cognitive criterion (indicators: understanding of essence and understanding the influence of personality traits on the effectiveness of communication; language proficiency in the professional sphere), personal criterion (indicators: communicative tolerance; self-control in communication; display of empathy in professional communication), activity criterion (indicators: type of communication; aesthetics of communication; strategic competence). On the basis of the defined criteria and indicators, the levels of formation of the professional-communicative culture of future preschool teachers are distinguished: high, sufficient, secondary, low; their detailed characteristics are defined, the determination of which will contribute to the individualization of the educational process of higher education institutions in the training of future higher education institutions’ specialists.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Мороз-Рекотова Л. Критерії, показники та рівні сформованості професійно-комунікативної культури майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти / Л. В. Мороз-Рекотова // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. – № 7 (91). – С. 243–254.
Зібрання