Поетика «курортного роману» в українській прозі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету
Анотація
У статті йдеться про «курортний роман» як соціально-психологічне явище, визначаються його основні характеристики та ознаки. Зазначається, що стосунки, які зав’язуються під час відпочинку, мають, здебільшого лег- коважний характер. Їх мета – психологічне розвантаження, відсторонення від звичного побуту й обов’язків, намаган- ня створити ілюзію іншого життя. В українській літерату- рі перших десятиліть ХХ століття описи таких стосунків поєднуються зі зверненням до інших проблем соціаль- но-побутового та психологічного характеру. Серед авторів, для яких «курортний роман» стає відгалуженням сюжету, важливим мотивом, найбільш відомими є А. Кримський, М. Хвильовий, В. Домонтович, Б. Тенета, Ю. Шовкопляс. Вписуючи роман А. Кримського «Андрій Лаговський» (1905) в контекст «курортного роману», звертається ува- га на художню майстерність автора щодо розгортання сюжету «байдужість – визнання почуття – закоханість – ревність – розрив». Інтелектуальний роман М. Хвильового «Вальдшнепи» (1927), друга частина якого була знищена через цензуру, побудований за схемою любовного рома- ну, стосунки персонажів формуються принципом курорт- них – плануються як легковажні, нетривалі, сповнені флір- ту і прихованого потягу. Однак за зовнішньою «формулою» письменник з’ясовує питання «зайвих людей» революції, національної ідентичності, майбутнього. Своє бачення цієї теми пропонує В. Домонтович. У романі «Дівчина з вед- медиком» (1928) автор моделює ліричний розвиток подій, а в оповідання «Курортна пригода» (1942) має анекдотич- ний характер з несподіваним фіналом. Імпресіоністичні картини людських стосунків пропонує Б. Тенета у збірці оповідань «Листи з Криму» (1927). Для Ю. Шовкопляса у повісті «Весна над морем» важливим є не самі стосунки, але суспільно-громадські обставини, в яких вони розвива- ються. Окремо йдеться про «сюжети» з письменницького життя, які пов’язані з ситуацією «курортного роману».
Опис
The article deals with the “holiday romance” as a socio-psychological phenomenon, and defines its main characteristics and features. It is noted that the relationships that are established during holidays are mostly frivolous. Their purpose is psychological relief, detachment from the usual life and responsibilities, and an attempt to create the illusion of another life. In Ukrainian literature of the first decades of the twentieth century, descriptions of such relationships are combined with other social and psychological problems. Among the authors for whom the "holiday romance" becomes a branch of the plot, an important motif, the most famous are A. Krymsky, M. Khvylovy, V. Domontovych, B. Teneta and Y. Shovkoplias. Placing A. Krymsky’s novel “Andriy Lagovsky” (1905) in the context of the “holiday romance”, the author’s artistic skill in unfolding the plot "indifference – recognition of feelings – love – jealousy – breakup” is emphasized. M. Khvylovy’s intellectual novel “The Woodcocks” (1927), the second part of which was destroyed due to censorship, is based on the scheme of a love story, the characters’ relationships are formed according to the principle of a holiday – they are planned as frivolous, short-lived, full of flirting and hidden attraction. However, behind the outward “formula”, the writer clarifies the issue of “superfluous people” of the revolution, national identity, and the future. V. Domontovych offers his vision of this topic. In the novel “Girl with a Teddy Bear” (1928), the author models a lyrical development of events, and the story “Resort Adventure” (1942) has an anecdotal character with an unexpected ending. B. Teneta offers impressionistic pictures of human relations in his collection of short stories “Letters from the Crimea” (1927). For Y. Shovkoplias, in his story “Spring Over the Sea”, it is not the relationship itself that is important, but the social and public circumstances in which it develops. The story also deals with “plots” from the writer’s life, which are related to the situation of a “holiday romance”.
Ключові слова
жанр, «курортний роман», модернізм, соціалістичний реалізм, біографія, genre, “holiday romance”, modernism, socialist realism, biography
Бібліографічний опис
Харлан О. Д. Поетика «курортного роману» в українській прозі перших десятиліть ХХ ст. / О. Д. Харлан // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. – 2023. – № 64. –С. 230–233.
Зібрання