Аксіологічна ієрархія земного і космічного у творах Олеся Бердника

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті досліджена аксіологічна ієрархія у творах О. Бердника, оприявлена в образах земної і космічної площин, на прикладі малої і великої прози. Простежується образ онтологічного шляху людства, переосмислений у філософському, антропологічному, естетичному ключах, пошук письменником нових шляхів формуванні гармонійної, високодуховної особистості в межах художньої дійсності. З’ясовано, що у творах О. Бердника несприйняття індивідуальних цінностей іншими часто ставить носія в позицію божевільного. Думки і світогляд героїв випереджають свій час, а їхні оригінальні точки зору не знаходять підтримки в інших. Висвітлено, що їжа і напої постають кодами матерії, земного обмеженого існування, з якого хоче вирватися герой. У проаналізованих творах зафіксовано їжу і напій як складові ланки “земного” в опозиції до духовних звершень. Інтерпретована традиція спокуси духу через матерію ламається оновленою свідомістю героя. Для підкреслення винятковості героя письменник часто вдається до гіпербол, використовуючи втаємничення коду краси. Концентруючи увагу на нерухомості, застиглості краси антагоніста, письменник протиставляє його протагоністам, які постійно змінюються, прагнуть вийти за межі. Визначено, що домінантною із земних цінностей після людини є природа, втілена у творах на рівні дихотомії людина – природа. Письменник протиставляє деструктивні механізми, міста гармонійному середовищу лісу, парку, де герой-мислитель може осягнути себе. Природа в його творах існує як живий простір, що вміщує естетику на рівні гармонії ліній і образів, а також духовно-містичне наповнення. У художніх координатах виокреслюється концепція цілісного світу-кристалу, кожна із граней якого є окремим виміром. Зауважено, що у творах О. Бердника наявні рушійні трансцендентні сили світопорядку. Захоплення письменника східними і західними філософськими вченнями, у тому числі буддизмом і зороастризмом, викристалізувалося в олюднених постатях, що втілили собою боротьбу двох початків. Боротьба темних і світлих сил у творах письменника завершується перемогою світлих сил у циклічному колообігу.
Опис
The article considers the axiological hierarchy of earthly and cosmic in Oles Berdnyk’s works. This is show by the example of big and small prose. The image of the human path, search by the writer of new ways of formation of a spiritual personality is considered. The highest point in the earthly hierarchy is the spiritual man. The article studies the other people don't understand a hero and considers them crazy in the world of Oles Berdnyk’s fiction. The thoughts and ideology of the heroes are ahead of their time. The food and drinks become codes of the matter, limited existence from which the hero wants to escape. The food and drinks are an opposition to spiritual feats. The thesis interprets the uniqueness and beauty of the hero with hyperboles. The writer contrasts the frozen beauty of the antagonist with the movement of positive heroes, who want to go beyond the usual limits of existence. Appearance plays the significant role of the hero’s characterization to emphasize opposition and contrast. The article presents the main earthly value after human is nature, which represents in the works at the level of dichotomy man – nature. The writer contrasts destructive mechanisms and the city with harmonious environment of the forest, park, where the thinker can understand himself. Nature in the works of the author exists as the living space that fits aesthetics at the level of harmony of lines, images, spiritual, mystical content. In his works there is the symbiosis between a person and an ecosystem of one planet, In artistic coordinates it appears concept of the whole world-crystal, each face of it a separate dimension. The driving forces of the world order are in Oles Berdnyk’s works. The writer`s fascination with eastern and western teachings, including buddhism and Zoroastrianism, formed in the images that embodied the struggle of two beginnings. The struggle of light and dark forces in his works ends with the victory of the light forces in a cyclical cycle.
Ключові слова
Фантастика, Земля, Космос, планета, їжа, міфологія, ієрархія
Бібліографічний опис
Смаглій І. Аксіологічна ієрархія земного і космічного у творах Олеся Бердника / Ілона Смаглій // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – Вип. 16. – С. 60–69.
Зібрання