Методичні рекомендації до підготовки та захисту курсових і магістерських робіт для здобувачів спеціальності 014 Середня освіта (Фізика)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Навчально-методичне видання містить загальні вимоги до підготовки, оформлення, подання і захисту курсових та магістерських робіт відповідно до навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Фізика). Наведено методичні рекомендації про організацію виконання, зміст, структуру, порядок оформлення основних елементів тексту, процедуру захисту та критерії оцінювання курсових і магістерських робіт відповідно до чинних нормативних освітніх документів. Для здобувачів, що навчаються за спеціальністю 014 Середня освіта (Фізика) та викладачів закладів вищої освіти
Опис
The educational and methodological publication contains general requirements for the preparation, design, submission and defense of course and master's theses in accordance with the curriculum for the training of applicants for higher education in the specialty 014 Secondary Education (Physics). Methodological recommendations on the organization of execution, content, structure, order of design of the main elements of the text, defense procedure and criteria for evaluating course and master's theses in accordance with current regulatory educational documents are provided. For applicants studying in the specialty 014 Secondary Education (Physics) and teachers of higher education institutions
Ключові слова
курсова робота, магістерська робота, зміст, структура, оформлення, критерії оцінювання, coursework, master's thesis, content, structure, design, evaluation criteria
Бібліографічний опис
Школа О. В. Методичні рекомендації до підготовки та захисту курсових і магістерських робіт для здобувачів спеціальності 014 Середня освіта (Фізика) : навчально-методичне видання. - Бердянськ : БДПУ, 2020. - 44 с. - (ОЗНАЙОМЧИЙ ФРАГМЕНТ).