Методичні рекомендації

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 27
 • Документ
  Психологія загальна : силабус освітнього компонента за освітньою програмою «Дошкільна освіта та практична психологія» на 2023-2024 навчальний рік
  (Бердянський державний педагогічний університет, 2024) Старинська, Олена Віталіївна
  Метою викладання навчальної дисципліни є формування системи теоретичних знань щодо структури психіки людини, набуття практичних вмінь, навичок щодо диференціації її особливостей. Предметом цієї дисципліни є вивчення психіки та психічних явищ як окремої людини, так і таких, що спостерігаються у групах для подальшого врахування цього в освітньому процесі.
 • Документ
  Методичні рекомендації до написання, оформлення і захисту курсових робіт з методики навчання англійської мови
  (2023) Школа, Ірина Вікторівна; Глазкова, Ірина Яківна
  Навчальне видання містить загальні вимоги до підготовки, оформлення, подання і захисту курсових робіт відповідно до навчального плану підготовки здобувачів першого рівня вищої освіти спеціальності “014.02 Середня освіта. Мова та література (із зазначенням мови) за спеціалізацією 014.021 Англійська мова і література”. Наведено методичні рекомендації про організацію виконання, зміст, структуру, порядок оформлення основної частини і додатків, правила цитування і посилання на використану літературу, процедуру захисту та критерії оцінювання курсових робіт. Для здобувачів освіти, що навчаються за спеціальністю “014.021 Англійська мова і література” та викладачів закладів вищої освіти.
 • Документ
  Методичні рекомендації до виконання та захисту курсової роботи з дисципліни «Менеджмент»
  (БДПУ, 2020) Леміш, Катерина Михайлівна; Швачко, Вікторія Анатоліївна; Черемісіна, Тетяна Володимирівна
  Наведено тематику курсових робіт, сформульовано завдання курсової роботи та подано методичні рекомендації до її виконання та захисту. Рекомендовано для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу» зі спеціальності 073 Менеджмент.
 • Документ
  Методичні рекомендації до виконання та захисту курсової роботи з навчальної дисципліни «Операційний менеджмент»
  (БДПУ, 2020) Леміш, Катерина Михайлівна; Токаренко, Олена Іванівна
  Наведено тематику курсових робіт, сформульовано завдання курсової роботи та подано методичні рекомендації до її виконання та захисту. Рекомендовано для здобувачів першого рівня вищої освіти галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 Менеджмент.
 • Документ
  Методичні рекомендації до виконання та захисту курсової роботи з навчальної дисципліни «Організація та управління підприємствами ГКТС»
  (БДПУ, 2020) Леміш, Катерина Михайлівна; Бабіна, Наталя Іванівна
  Методичні рекомендації розраховані на здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 073 Менеджмент, освітньо-професійної програми «Менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу» та включають рекомендації щодо вибору теми, об’єкта і мети досліджень, роботи з джерелами інформації, оформлення тексту роботи та її презентації. Можуть бути корисними при виконанні курсових робіт і рефератів