Розвиток здатності до самоорганізації як умова формування soft skills здобувачів професійно-технічної освіти

Анотація
У статті розкривається питання актуальності використання “тайм-менеджменту” як технології, що сприяє формуванню soft skills здобувачів професійно-технічної освіти та розвитку їхніх вмінь самоорганізації освітньої діяльності. Здійснено аналіз наукової літератури що є підґрунтям вирішення поставленої проблеми. Подано результати дослідно-експериментальної роботи.
Опис
The article reveals the relevance of the use of "time management" as a technology that contributes to the formation of soft skills of students of vocational education and the development of their skills of selforganization of educational activities. An analysis of the scientific literature was carried out, which is the basis for solving the problem. The results of research and experimental work are presented.
Ключові слова
Самоорганізація, soft skills, тайм-менеджмент, здобувачі професійно-технічної освіти, розвиток, формування, Self-organization, soft skills, time management, students of vocational education, development, formation
Бібліографічний опис
Петровська К. Розвиток здатності до самоорганізації як умова формування soft skills здобувачів професійно-технічної освіти / Катерина Петровська, Елла Заяць // Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (26–27 жовтня 2022 р., м. Запоріжжя) : збірник наукових праць / укладач К. В. Петровська. – Запоріжжя, 2022. – С. 101–105.
Зібрання