Професійна спрямованість курсу теоретичної фізики в педагогічному університеті

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. Винниченка
Анотація
У статті розглядаються науково-методичні аспекти інтеграції принципів фундаментальності та професійної спрямованості курсу теоретичної фізики у підготовці майбутніх учителів фізики. Уточнено стратегічні цілі, завдання та специфіку викладання навчальної дисципліни в педагогічному університеті. Наведено приклади творчих професійно спрямованих завдань, розв’язання яких сприятиме підвищенню пізнавального інтересу студентів, набуттю ними предметної компетентності, оволодінню історичним підходом до викладання фізики в загальноосвітніх навчальних закладах
Опис
The article discusses the scientific and methodological aspects of the integration of the fundamental principles and professional orientation of the course of theoretical physics in the preparation of future physics teachers. Refined strategic goals, objectives and specifics of teaching at the pedagogical University. Examples of creative professionally-directed tasks which will enhance the cognitive interest of students, the acquisition of subject competence, mastering historical approach to the teaching of physics in secondary schools
Ключові слова
теоретична фізика, фундаментальність та професійна спрямованість курсу, предметна компетентність майбутнього вчителя фізики, theoretical physics, fundamentality and professional focus of the course, subject competence of the future physics teacher
Бібліографічний опис
Школа О. В. Професійна спрямованість курсу теоретичної фізики в педагогічному університеті О. В. Школа // Наукові записки КДПУ імені В. Винниченка. Серія : Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. - Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. - Вип. 8., ч. 2. - С. 159-164.
Зібрання