Інноваційний потенціал наукових досліджень на базі педагогічних університетів в освітньому процесі з фізики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті досліджуються можливості наукової діяльності на базі педагогічних університетів в освітньому процесі з фізики. Наголошено, що науково-дослідна діяльність студентів буде найбільш ефективною, коли під час її реалізації в рамках комплексної, цілеспрямованої та методично обґрунтованої системи. Доведено, що лише за таких умов вона виконає свої основні функції і забезпечить засвоєння студентами комплексу різних видів дослідницької діяльності, що дозволить майбутнім фахівцям збагачувати свою роботу елементами наукового підходу в розв’язанні практичних завдань. Зроблено акцент на тому, що проблема організації науково-дослідної діяльності студентів потребує, насамперед, суттєвого посилення дослідницько-інноваційної складової освітнього процесу. Висловлено думку, що основну роль у розв’язанні цього важливого завдання здатні виконати наукові школи, а тому інноваційні перетворення в діяльності закладів вищої педагогічної освіти потрібно починати з відродження наукових шкіл, з перегляду їх статусу та реального внеску в розвиток науки. Констатовано, що через об’єктивні й суб’єктивні причини нині наукові школи в певній мірі деградували. Показано, що вчені наукових шкіл, які функціонують на базі педагогічних університетів, мають володіти не лише значними здібностями в проведенні безпосередньо прикладних наукових досліджень, але й повним комплексом науково-методичних і методологічних умінь, що пов’язано зі специфікою роботи у вищій педагогічній школі. Відзначено роль відомої в Україні та за її межами наукової школи академіка М. Шута в дослідженнях теплових та релаксаційних явищ у полімерних композитах. Наголошено, що науковці, які входять до складу наукової школи, не лише успішно розв’язують проблеми сучасної теплофізики полімерів, але й забезпечують постійне ознайомлення студентів з останніми досягненнями у цій науковій галузі. Констатовано, що наукові школи мають стати чинником збереження наукового надбання та національних цінностей української освіти і науки.
Опис
Ключові слова
Освітньо-науковий потенціал педагогічних університетів, інтеграція навчального та наукового компонентів освітньої системи, наукові школи, educational and scientific potential of pedagogical universities, integration of educational and scientific components of the educational system, scientific schools
Бібліографічний опис
Шут М. Інноваційний потенціал наукових досліджень на базі педагогічних університетів в освітньому процесі з фізики / Микола Шут, Людмила Благодаренко, Тарас Січкар // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – Вип. 2. – С. 350–357.
Зібрання