Зміст і форми організації підготовки соціальних працівників до роботи з мігрантами в університетах Швеції

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А.С. Макаренка
Анотація
The purpose of the article is to identify the features of the content and the characteristics of the forms of organization of social workers’ training to work with migrants in Sweden. Based on the use of theoretical methods, such as analysis, synthesis, comparison, generalization and systematization, the author has found out the content of the social workers’ training to work with migrants is based on curricula and plans and has determined by the trends of international and national social and migration policy and social work, the peculiarities of the legislative regulation of educational, social and migration processes, active cooperation of universities with professional organizations, using the advanced world experience in social work through the international exchange of students, teachers and researchers. In the article the author has determined that content of social workers’ training depends on the cycle of training and the qualifications requirements. The analysis has showed that content of the professional social workers’ training to work with migrants is field-specific and covers the study of a complex of issues from social policy to specific technologies of social work with a particular migrant’s problem, which are based on the historical and contemporary experience of Sweden and other countries of the world. It is established that the special feature of the Swedish system of social workers’ training to work with migrants is its practical orientation, which manifests itself in the optimal use of various forms and methods of training, which are aimed at combination of theoretical and reproduction of practical tasks. This form of work contributes to the development of students’ skills, which are reflected in solving life problem situations, folding cases and plans for working with different categories of migrants. The prospect of further research is the identification of positive experience in organizing the social workers’ training in the context of the adult education system.
Опис
Метою статті є визначення особливостей змісту і характеристика форм організації підготовки соціальних працівників до роботи з мігрантами у Швеції. На основі використання таких теоретичних методів, як аналіз, синтез, порівняння, узагальнення й систематизації автором визначено, що зміст підготовки соціальних працівників до роботи з мігрантами визначається навчальними програмами і планами, які складаються на основі міжнародних і національних вимог до професії соціального працівника. У статті автором установлено, що зміст підготовки соціальних працівників залежить від циклу навчання й вимог, необхідних для присудження кваліфікацій. Перспективою подальших досліджень вважаємо виявлення позитивного досвіду організації підготовки соціальних працівників у системі освіти дорослих.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Попова А. С. Зміст і форми організації підготовки соціальних працівників до роботи з мігрантами в університетах Швеції / А. Попова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук.журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. – № (72). – 315 с. – С. 102 – 115.
Зібрання