Поетика заголовків сучасних романів: флористична номеносфера

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського
Анотація
У статті йдеться про флорообрази в заголовках сучасної української та світової літе- ратури. Теорія назви літературного твору має значну традицію та актуальна для сучасного мистецького простору. Розглядаючи заголовок в контексті паратекстуальності (Ж. Женнет), літературознавці визначають його подвійну функцію. Він постає невід’ємною частину тек- сту, але одночасно є формою існування позатекстової дійсності. Заголовки можна розглядати в прагматичному аспекті, за референтними ознаками, за узагальнено-типологічними критері- ями. У заголовках сучасних романів часто використовуються рослинні назви, зокрема, назви кві- тів (флорообрази). Вони знаходяться на поверхні семантики заголовка, але флористичні образи мають багато важливих якостей, що несуть значний інтетекстуальний потенціал. Образи квітів визначають особливий простір для вибудовування художнього світу зі своєю прив’язкою до певних локацій, історичної епохи, образів-персонажів. Вивчення фітонімів як літературно- художніх образів з погляду історичної поетики є одним із важливих напрямів для з’ясування особливого значення їх багатозначної семантики. Для аналізу флорообразів, що є номінатив- ною частиною заголовка, обрано романи Дебори Моггак «Тюльпанова лихоманка» (1999), Чіма- манди Нгозі Адічі «Фіолетовий гібіскус» (2003), Надії Гуменюк «Вересові меди» (2015, допо- внене видання – 2019), Марти Холл Келлі «Бузкові дівчата» (2016). Романи презентують різні літератури, належать до різних жанрових різновидів, але об’єднує їх звернення до флорообра- зів у заголовках. Здебільшого флорообраз виступає своєрідною загадкою, натяком, зміст якого розшифровує сюжет твору. Шифри флористичної символіки розставляють додаткові зобра- жально-виражальні акценти, що дає можливість надати нових значень символічним образам, метою яких є створення у читачів певних почуттів, ідей та смислів.
Опис
The article deals with floral images in contemporary Ukrainian and world literature titles. The theory of the literary work title has a significant tradition and is relevant for contemporary artistic space. Considering the title in the context of paratextuality (J. Gennett), literary critics define its dual function. It is not only an integral part of the text, but also a form of existence of the extra-textual reality. We can consider titles in the pragmatic aspect, according to referential features, and generalised typological criteria. The titles of contemporary novels often use plant names, names of flowers (floro-images) in particular. They are on the surface of the title's semantics. However, floral images have many essencial qualities that carry significant intertextual potential. The floral images define a specific space for building an artistic world with their reference to particular locations, historical epochs, and character images. The study of phytonyms as literary and artistic images from the point of view of historical poetics is one of the icrucial directions for clarifying the special meaning of their multivalent semantics. To analyse the floristic imagery that is the nominative part of the title, we have chosen the novels by Deborah Moggach “Tulip Fever” (1999), Chimamanda Ngozi Adichie “Purple Hibiscus” (2003), Nadiya Humeniuk “Heather Honey” (2015, revised edition – 2019), and Martha Hall Kelly “Lilac Girls” (2016). The novels represent different literatures, belong to different genres, but they are united by their reference to floral images in the titles. In most cases, the floral image acts as a kind of riddle, a hint, the meaning of which deciphers the plot of the work. The ciphers of floral symbolism place additional pictorial and expressive accents, which makes it possible to give new meanings to symbolic images aimed at creating certain feelings, ideas and meanings in readers.
Ключові слова
паратекст, флорообраз, заголовок, роман, символічність, багатозначність
Бібліографічний опис
Харлан О. Д. Поетика заголовків сучасних романів: флористична номеносфера / О. Д. Харлан // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. – 2023. – Том 34 (73). –№ 3. – С. 409–413.
Зібрання