Корективний фонетичний курс англійської мови

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Силабус дисципліни "Корективний фонетичний курс англійської мови" містить інформацію про тематику, вимоги до здобувача та ситему оцінювання курсу, метоюякого є формування навичок правильної англійської вимови. Предметом навчальної дисципліни є сучасна англійська мова у її фонетичному аспекті. Основними завданнями вивчення дисципліни «Корективний фонетичний курс англійської мови» є: ознайомлення з системою органів мовлення; систематизація знань про голосні та приголосні звуки англійської мови; ознайомлення з артикуляторними змінами голосних та приголосних звуків у мовному потоці (акомодація, асиміляція, елізія та редукція); узагальнення відомостей про типи складів, правила складоподілу та наголосу; ознайомлення з основними інтонаційними моделями сучасної англійської мови; систематизація знань про фонетичну транскрипцію та принципи графічного зображення інтонації.
Опис
The syllabus of the discipline "Corrective Phonetics Course of the English Language" contains information about the topics, requirements for the student, and the assessment system of the course, the purpose of which is to form the skills of correct English pronunciation. The subject of the discipline is the modern English language in its phonetic aspect. The main objectives of studying the discipline "Corrective Phonetics Course of the English Language" are: familiarization with the speech organs system; systematization of knowledge about English vowels and consonants; familiarization with the articulatory changes of vowels and consonants in the speech flow (accommodation, assimilation, elision, and reduction); summarizing information about types of syllables, rules of syllable division and stress; familiarization with the main intonation patterns of modern English; systematization of knowledge about phonetic transcription and principles of graphic representation of intonation.
Ключові слова
corrective phonetics course, articulatory skills, system of vowels and consonants, intonation, phonetic transcription, phonetic analysis of words, корективний фонетичний курс, артикуляційні навички, система голосних і приголосних звуків, інтонація, фонетична транскрипція, фонетичний аналіз слова
Бібліографічний опис
Школа І. В. Корективний фонетичний курс англійської мови : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік. – Запоріжжя : БДПУ, 2023. – 6 с.