Комп’ютерно-орієнтовані елементи навчання математичних дисциплін майбутніх учителів математики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Стаття присвячена питанням побудови ефективних комп’ютерно-орієнтованих компонентів методичної системи навчання дисциплін «Лінійна алгебра» та «Теорія ймовірностей із елементами математичної статистики», які передбачені освітньо-професійною програмою «Середня освіта (математика)» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Математика). У статті проаналізовано методичні аспекти ефективної організації обчислень при знаходженні кута між даним вектором і ненульовим підпростором евклідового простору, а також застосуванні методу найменших квадратів для опрацювання експериментальних даних. Стисло наведені теоретичні та практичні відомості, засвоєні студентами-математиками у відповідних розділах зазначених навчальних дисциплін. Проаналізовано навчальну, методичну та наукову літературу, яка використовується під час навчання лінійної алгебри та теорії ймовірностей із елементами математичної статистики; обґрунтовано доцільність використання комп’ютерно-орієнтованих елементів навчання математичних дисциплін майбутніх учителів математики. Авторами запропоновано використання комп’ютерно-орієнтованих елементів навчання під час опрацювання змісту дисциплін та розробки тестових завдань різного рівня складності з лінійної алгебри та теорії ймовірностей із елементами математичної статистики з метою об’єктивного оцінювання рівня навчальних досягнень студентів та своєчасного коригування індивідуальних освітніх траєкторій. У статті наведено приклади застосування комп’ютерно-орієнтованих елементів навчання лінійної алгебри та теорії ймовірностей із елементами математичної статистики, а також проаналізовано методичні особливості організації обчислень у програмному математичному середовищі Mathcad. Методичні та практичні матеріали можуть бути корисними студентам для організації та активізації самостійної наукової та навчальної діяльності, учителям закладів загальної середньої освіти, керівникам факультативної й гурткової роботи учнів, викладачам курсів лінійної алгебри та теорії ймовірностей із елементами математичної статистики педагогічних ВНЗ.
Опис
Ключові слова
Методика навчання математики, комп’ютерно-орієнтовані елементи навчання математики, лінійна алгебра, теорія ймовірностей, математична статистика, евклідовий простір, ненульовий підпростір евклідового простору, метод найменших квадратів, methods of teaching mathematics, computer-oriented elements of teaching mathematics, linear algebra, probability theory, mathematical statistics, Euclidean space, non-zero subspace of Euclidean space, least squares method
Бібліографічний опис
Красножон О. Комп’ютерно-орієнтовані елементи навчання математичних дисциплін майбутніх учителів математики / Олексій Красножон, Василь Мацюк // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – Вип. 2. – С. 255–262.
Зібрання